Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο2 – Εφαρμογή 10

Στη διπλανή εικόνα βλέπεις τη σχηματική αναπαράσταση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Να σχεδιάσεις τη φορά του ρεύματος που διέρχεται από κάθε αντιστάτη. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Οι αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά.

β. Οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται παράλληλα.

γ. Οι αντιστάτες R3 και R4 συνδέονται σε σειρά.

δ. Ο αντιστάτης R2 συνδέεται παράλληλα με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R3 και R4.

ε. Ο αντιστάτης R1 συνδέεται σε σειρά με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R2, R3 και R4.

στ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 είναι ίση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R2.

ζ. Η τάση στα άκρα του R2 είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών R3 και R4.

η. Τα ηλεκτρικά ρεύματα που διαρρέουν τις R3 και R4 έχουν ίσες εντάσεις.

θ. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R1 είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R2 και R3.

ι. Η τάση στους πόλους της πηγής (Α, Β) είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών R1 και R2.

Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις επιλογές σου.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ


 • Από την αρχή διατήρησης του φορτίου θα ισχύει για τον κόμβο Γ ότι
  I_1=I_2+I_3
 • Αφού ανάμεσα στις R3 και R4 δε μεσολαβεί κόμβος για να χωριστεί το ρεύμα, θα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα με την ίδια ένταση.
 • Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας θα ισχύει για το AB ότι
  V_{AB}=V_{A\Gamma}+V_{\Gamma B}
 • Συνεπώς:
  α. Δε διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, άρα δεν είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
  β. Ο αντιστάτης R2 έχει άκρα τα ΓΒ ενώ ο R3 τα ΓΔ. Δεν έχουν κοινά άκρα άρα δεν εφαρμόζεται η ίδια τάση στα άκρα τους, επομένως δεν είναι παράλληα συνδεδεμένοι.
  γ. Οι αντιτάτεις διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, άρα είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
  δ. Ο αντιστάτης R2 έχει άκρα τα ΓΒ όπως και ο ισοδύναμος των R3 R4. Επομένως εφαρμόζεται η ίδια τάση στα άκρα τους, άρα δεν είναι παράλληα συνδεδεμένοι.
  ε. Ο R1 και ο ισοδύναμος αντιστάτης R2 R3 R4 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα έντασης Ι1. Άρα είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
  στ. Ο R1 διαρρέεται από έναταση Ι1 μεγαλύτερη από την ένταση Ι2 του R2.
  ζ. Σωστό αφού V_{\Gamma B}=V_{\Gamma\Delta}+V_{\Delta B}.
  η. Δε διαχωρίζεται πουθενά το ρεύμα, άρα έχουν την ίδια ένταση.
  θ. Σωστό με βάση την αρχή διατήρησης του φορτίου στο σημείο Γ:I_1=I_2+I_3
  ι. Σωστό αφού με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας: V_{AB}=V_{A\Gamma}+V_{\Gamma B}

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο2 – Εφαρμογή 7

  Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού:

  α. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.

  β. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία του, ενώ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή.

  γ. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.

  δ. Είναι ίση με το πηλίκο της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό προς την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του.

  ε. Εξαρτάται από το υλικό του αγωγού.

  στ. Δεν μεταβάλλεται αν διπλασιάσουμε συγχρόνως το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν της διατομής του.

  Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις απαντήσεις σου.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  α. Ο μεταλλικός αγωγός έχει σταθερή αντίσταση (για σταθερή θερμοκρασία) ανεξάρτητα από την τάση.
  β. Όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία, μεγαλώνει και η ηλεκτρική αντίσταση.
  γ. Ο μεταλλικός αγωγός έχει σταθερή αντίσταση (για σταθερή θερμοκρασία) ανεξάρτητα από την ένταση.
  δ. Η αντίσταση είναι ίση με το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα ενός αγωγού προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει. R=\frac{V}{I}
  ε. Η αντίσταση εξαρτάται από το υλικό του αγωγού, το οποίο καθορίζει την ειδική αντίσταση ρ στον τύπο R=\rho\frac{\ell}{A}
  στ. Αν διπλασιαστεί και ο αριθμητής και ο παρανομαστής του κλάσματος l/A στη σχέση R=\rho\frac{\ell}{A}, η αντίσταση θα παραμείνει σταθερή.

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο2 – Εφαρμογή 6

  Να κατασκευάσεις το κύκλωμα που παριστάνεται στη διπλανή εικόνα. Αν κλείσεις το διακόπτη, τι περιμένεις να συμβεί; Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  α. Στο εσωτερικό του μεταλλικού σύρματος του λαμπτήρα έχει δημιουργηθεί ένα ηλεκτρικό πεδίο.

  β. Κατά μήκος του σύρματος κινούνται ελεύθερα ηλεκτρόνια που παράγονται από την μπαταρία.

  γ. Κατά μήκος του σύρματος κινούνται τα θετικά ιόντα του μετάλλου από το οποίο έχει κατασκευαστεί το σύρμα του λαμπτήρα.

  δ. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια του μεταλλικού σύρματος αλληλεπιδρούν με τα ιόντα του μετάλλου και μεταφέρουν σ’ αυτά ένα μέρος της κινητικής τους ενέργειας.

  ε. Η ενέργεια που μεταφέρεται συνολικά στα ιόντα του σύρματος από κάθε ηλεκτρόνιο που κινείται από το ένα άκρο του λαμπτήρα στο άλλο είναι ανάλογη της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζεται στα άκρα του.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  β. Τα ηλεκτρόνια δεν παράγονται από την πηγή αλλά προϋπάρχουν στο σύρμα. Η μπαταρία τους δίνει ενέργεια να κινηθούν προσανατολισμένα.
  γ. Τα θετικά ιόντα ενός αγωγού δεν μετακινούνται. Αυτά που μετακινούνται είναι τα ελεύθερα ηλεκτρόνια.

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο1 – Ερώτηση 12

  Δύο θετικά φορτισμένες σφαίρες τοποθετούνται σε μια ορισμένη απόσταση μεταξύ τους. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  α. Οι ηλεκτρικές δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σφαιρών είναι απωστικές.

  β. Το μέτρο της δύναμης που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι ίσο με το μέτρο της δύναμης που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.

  γ. Όταν αυξήσουμε την απόσταση μεταξύ των σφαιρών, οι δυνάμεις αυξάνονται.

  δ. Όταν μειώσουμε την απόσταση των σφαιρών στο μισό, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

  ε. Όταν διπλασιάσουμε τις αποστάσεις των σφαιρών, οι δυνάμεις παραμένουν σταθερές.

  στ. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο της μιας σφαίρας, οι δυνάμεις διπλασιάζονται.

  ζ. Όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  α. Τα ομώνυμα φορτία απωθούνται. Αφού είναι δύο θετικές σφαίρες, οι δυνάμεις είναι απωστικές.
  β. Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα, η δύναμη που ασκεί η πρώτη σφαίρα στη δεύτερη είναι ίσου μέτρου με τη δύναμη που ασκεί η δεύτερη στην πρώτη.
  γ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Άρα όταν η απόσταση μεγαλώνει οι δυνάμεις μικραίνουν.
  δ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Άρα όταν η απόσταση υποδιπλασιάζεται, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.
  ε. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι αντιστρόφως ανάλογη με το τετράγωνο της απόστασης. Άρα όταν η απόσταση διπλασιάζεται, οι δυνάμεις υποτετραπλασιάζονται.
  στ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι ανάλογη με το γινόμενο των φορτίων των σφαιρών. Άρα όταν το φορτίο της μίας διπλασιάζεται, οι δυνάμεις διπλασιάζονται.
  ζ. Με βάση το νόμο Coulomb η δύναμη είναι ανάλογη με το γινόμενο των φορτίων των σφαιρών. Άρα όταν διπλασιάσουμε το φορτίο και των δύο σφαιρών, οι δυνάμεις τετραπλασιάζονται.

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 4

  Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  α. Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.

  β. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.

  γ. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.

  δ. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται από ένα κύμα.

  ε. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  α. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια, όχι ύλη.
  γ. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται μόνο από το μέσο διάδοσης.
  ε. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μικρότερη ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

  Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  α. Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση.

  β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης αυξάνεται και η συχνότητά της.

  γ. Η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από το ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα που ταλαντώνεται.

  δ. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και του πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης μειώνεται η συχνότητά της, αφού \displaystyle T=\frac{1}{f}.
  γ. Όταν ασκούνται δυνάμεις π.χ. τριβής η μηχανική ενέργεια σταδιακά μειώνεται.

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

  Στην εικόνα 4.7 σελίδα 91 απεικονίζεται το έμβολο μιας μηχανής. Κατά τη λειτουργία της αυτό εκτελεί ταλάντωση μεταξύ των Α, Β. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  Σε χρόνο μιας περιόδου το έμβολο κινείται


  α) από το Α στο Ο στο Β,

  β) από το Α στο Ο στο Β στο Ο μέχρι το Α,

  γ) από το Α στο Ο,

  δ) από το Α στο Ο στο Α στο Ο στο Β στο Ο,

  ε) από το Α στο Β στο Ο στο Α στο Ο στο Β.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  α. Είναι μισή ταλάντωση, όχι μία.
  γ. Είναι ένα τέταρτο μίας ταλάντωσης, όχι μία.
  δ. Δεν είναι ταλάντωση.
  ε. Είναι μία και μισή ταλάντωση, όχι μία.

  Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Εφαρμογή 8

  Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενο τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  α. Κολυμπάς πιο εύκολα στη θάλασσα από ό,τι στην πισίνα.

  β. Μια μικρή σιδερένια σφαίρα βυθίζεται στο νερό, ενώ μια μεγάλη ξύλινη επιπλέει.

  γ. Τα υποβρύχια μπορούν να αναδύονται και να καταδύονται στη θάλασσα.

   

  Να αιτιολογήσεις την επιλογή σου σε κάθε περίπτωση.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  α. Η πυκνότητα του θαλασσινού νερού είναι μεγαλύτερη από του νερου της πισίνας, άρα και η άνωση που ασκεί το θαλασσινό νερό είναι μεγαλύτερη από της πισίνας. Με μεγαλύτερη άνωση είναι πιο εύκολη η κολύμβηση.
  β. Δεν έχει σημασία ο όγκος στο αν βυθίζεται ή επιπλέει αλλά μόνο η πυκνότητα. Η ξύλινη έχει μικρότερη πυκνότητα από του νερού οπότε ανεξαρτήτως μεγέθους θα επιπλέει. Η σιδερένια έχει μεγαλύτερη πυκνότητα από του νερού άρα ανεξαρτήτως μεγέθους θα βυθίζεται.
  γ. Τα υποβρύχια μπορούν και αναδύονται και καταδύονται βγάζοντας και βάζοντας νερό μέσα τους. Όταν θέλουν να καταδυθούν μεγαλώνουν την πυκνότητά τους (και το βάρος τους) βάζοντας νερό σε ειδικούς θαλάμους. Όταν θέλουν να αναδυθούν βγάζουν το νερό μικραίνοντας την πυκνότητά τους (και το βάρος τους).

  Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

  Μαζί με το μεγαλύτερο αδελφό σου θέλετε να βαδίσετε πάνω σε μια λασπώδη επιφάνεια. Να επιλέξετε τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.

  Ο αδελφός σου επιμένει να τοποθετήσετε φαρδιές σανίδες πάνω στις οποίες να βαδίσετε. Η άποψή του:

   

  Η (γ) είναι σωστή επιστημονικά, αφού όσο μεγαλώνει η επιφάνεια, τόσο ελαττώνεται η πίεση. Η (α) είναι ορθή από άποψη λογικής και οικιακής οικονομίας αλλά όχι από επιστημονική άποψη.

  Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 2

  Να επιλέξεις τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.


  Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν:   

  Απάντηση

  Στην κασετίνα για παράδειγμα ασκούνται 3 δυνάμεις, η F1, F2 και το Βάρος. Η συνισταμένη των F1 και F2 είναι αντίθετη με το βάρος (την τρίτη δύναμη), ώστε η συνισταμένη των 3 δυνάμεων να είναι 0, αφού η κασετίνα ισορροπεί.