Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 6

Κατάταξε τα παρακάτω σώματα σε διαφανή, ημιδιαφανή, αδιαφανή:
νερό
αέρας
γυαλί
ξύλο
γαλακτόχρωμο τζάμι
αλουμινόχαρτο
χαρτί
φωτογραφικό φιλμ
έγχρωμο τζάμι

 

Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 5

Ταξινόμησε τα παρακάτω σώματα σε αυτόφωτα και ετερόφωτα:
α) Ήλιος ,
β) Σελήνη ,
γ) Αυγερινός (πλανήτης Αφροδίτη ) ,
δ) Πούλια (αστερισμός Πλειάδες) ,
ε) αναμμένο κερί .

 

Φυσική Γ Γυμνασίου – Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 4

Να περιγράψεις τις μετατροπές ενέργειας που συμβαίνουν: α) σ’ έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, β) σε ένα αναμμένο κερί, γ) όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα των δέντρων, δ) όταν το ηλιακό φως προσπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, ε) όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο.

α) Σε έναν ηλεκτρικό λαμπτήρα που φωτοβολεί, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
β) Σε ένα αναμμένο κερί, η ενέργεια μετατρέπεται σε και .
γ) Όταν το ηλιακό φως πέφτει πάνω στα φύλλα, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
δ) Όταν το ηλιακό φως προπίπτει στο συλλέκτη του ηλιακού θερμοσίφωνα, η ενέργεια μετατρέπεται σε .
ε) Όταν φως προσπίπτει σε ένα ακτινόμετρο, η ενέργεια μετατρέπεται σε και το κάνει να περιστρέφεται.

Σημείωση: Σε όλες τις περιπτώσεις, ένα μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμική.

 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Ένα σώμα που εκπέμπει φως είναι φωτεινή πηγή.

β. Σε κάθε φωτεινή πηγή κάποια μορφή ενέργειας μετατρέπεται σε φωτεινή.

γ. Μόνο τα στερεά σώματα μπορούν να εκπέμπουν φως όταν αποκτήσουν υψηλή θερμοκρασία.

δ. Ένα σώμα, για να εκπέμψει φως, πρέπει να έχει υψηλή θερμοκρασία.

 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 2

Σε ποιες ή σε ποια από τις επόμενες προτάσεις το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά ορθό;
Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν:
α) το αντικείμενο εκπέμπει φως,

β) το αντικείμενο φωτίζεται από φωτεινή πηγή,

γ) φως από το αντικείμενο φτάνει στα μάτια μας.

 

Εξήγηση
όραση
Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν φως το οποίο προέρχεται από αυτό εισέλθει στα μάτια μας. Αν εκπέμπει φως, είτε δικό του είτε άλλης φωτεινής πηγής και το φως δεν εισέλθει στα μάτια μας (πχ γιατί είναι κλειστά ή γιατί είμαστε σε άλλο δωμάτιο), το αντικείμενο δεν το βλέπουμε. Επομένως η μόνη σωστή είναι η (γ).

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 18

Στη δεύτερη στήλη του πίνακα 5.4 να γράψεις τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά του ήχου έτσι ώστε να αντιστοιχούν στα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της πρώτης στήλης.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4
Αντικειμενικό χαρακτηριστικό Yποκειμενικό χαρακτηριστικό
α. Συχνότητα
β. Ένταση
γ. Κυματομορφή

 

Φυσική A Γυμνασίου – Πείραμα Βραχυκυκλώματος

Πείραμα 2
βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, αφού οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, το κύκλωμα είναι , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, το κύκλωμα και άρα ο λαμπτήρας .
 • Πείραμα 3
  βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, όταν οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, ενώνονται απευθείας οι δύο πόλοι της πηγής μεταξύ τους και άρα έχουμε . Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 •  

  Πείραμα 4
  βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, όταν οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, ενώνονται απευθείας οι δύο πόλοι της πηγής μεταξύ τους και άρα έχουμε . Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας ενώ το ατσαλόμαλλο υπερθερμαίνεται.
 • Όταν το ατσαλόμαλλο καεί, σε εκείνο το σημείο το κύκλωμα , και αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα. Το ατσαλόμαλλο, λοιπόν, λειτουργεί σαν ασφάλεια. Ο λαμπτήρας .
 • Πείραμα 5
  βραχυκύκλωμα βιβλίου
 • Αρχικά, όταν οι συνδετήρες δεν ακουμπάνε, όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 • Όταν ακουμπήσουμε τον ένα συνδετήρα με τον άλλον, ενώνονται απευθείας οι δύο πόλοι της πηγής μεταξύ τους και άρα έχουμε . Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας ενώ το ατσαλόμαλλο υπερθερμαίνεται.
 • Όταν το ατσαλόμαλλο καεί, σε εκείνο το σημείο το κύκλωμα , και αποφεύγεται το βραχυκύκλωμα. Το ατσαλόμαλλο, λοιπόν, λειτουργεί σαν ασφάλεια. Όλο το ρεύμα περνάει από , επομένως ο λαμπτήρας .
 •  

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο2 – Εφαρμογή 10

  Στη διπλανή εικόνα βλέπεις τη σχηματική αναπαράσταση ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Να σχεδιάσεις τη φορά του ρεύματος που διέρχεται από κάθε αντιστάτη. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  α. Οι αντιστάτες R1 και R2 συνδέονται σε σειρά.

  β. Οι αντιστάτες R2 και R3 συνδέονται παράλληλα.

  γ. Οι αντιστάτες R3 και R4 συνδέονται σε σειρά.

  δ. Ο αντιστάτης R2 συνδέεται παράλληλα με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R3 και R4.

  ε. Ο αντιστάτης R1 συνδέεται σε σειρά με τον ισοδύναμο αντιστάτη των R2, R3 και R4.

  στ. Η ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R1 είναι ίση με την ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R2.

  ζ. Η τάση στα άκρα του R2 είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών R3 και R4.

  η. Τα ηλεκτρικά ρεύματα που διαρρέουν τις R3 και R4 έχουν ίσες εντάσεις.

  θ. Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον R1 είναι ίση με το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες R2 και R3.

  ι. Η τάση στους πόλους της πηγής (Α, Β) είναι ίση με το άθροισμα των τάσεων στα άκρα των αντιστατών R1 και R2.

  Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις επιλογές σου.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ


 • Από την αρχή διατήρησης του φορτίου θα ισχύει για τον κόμβο Γ ότι
  I_1=I_2+I_3
 • Αφού ανάμεσα στις R3 και R4 δε μεσολαβεί κόμβος για να χωριστεί το ρεύμα, θα διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα με την ίδια ένταση.
 • Από την αρχή διατήρησης της ενέργειας θα ισχύει για το AB ότι
  V_{AB}=V_{A\Gamma}+V_{\Gamma B}
 • Συνεπώς:
  α. Δε διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, άρα δεν είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
  β. Ο αντιστάτης R2 έχει άκρα τα ΓΒ ενώ ο R3 τα ΓΔ. Δεν έχουν κοινά άκρα άρα δεν εφαρμόζεται η ίδια τάση στα άκρα τους, επομένως δεν είναι παράλληα συνδεδεμένοι.
  γ. Οι αντιτάτεις διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, άρα είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
  δ. Ο αντιστάτης R2 έχει άκρα τα ΓΒ όπως και ο ισοδύναμος των R3 R4. Επομένως εφαρμόζεται η ίδια τάση στα άκρα τους, άρα δεν είναι παράλληα συνδεδεμένοι.
  ε. Ο R1 και ο ισοδύναμος αντιστάτης R2 R3 R4 διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα έντασης Ι1. Άρα είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.
  στ. Ο R1 διαρρέεται από έναταση Ι1 μεγαλύτερη από την ένταση Ι2 του R2.
  ζ. Σωστό αφού V_{\Gamma B}=V_{\Gamma\Delta}+V_{\Delta B}.
  η. Δε διαχωρίζεται πουθενά το ρεύμα, άρα έχουν την ίδια ένταση.
  θ. Σωστό με βάση την αρχή διατήρησης του φορτίου στο σημείο Γ:I_1=I_2+I_3
  ι. Σωστό αφού με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας: V_{AB}=V_{A\Gamma}+V_{\Gamma B}

  Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο2 – Εφαρμογή 7

  Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

  Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού:

  α. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.

  β. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία του, ενώ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή.

  γ. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.

  δ. Είναι ίση με το πηλίκο της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό προς την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του.

  ε. Εξαρτάται από το υλικό του αγωγού.

  στ. Δεν μεταβάλλεται αν διπλασιάσουμε συγχρόνως το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν της διατομής του.

  Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις απαντήσεις σου.

   

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

  α. Ο μεταλλικός αγωγός έχει σταθερή αντίσταση (για σταθερή θερμοκρασία) ανεξάρτητα από την τάση.
  β. Όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία, μεγαλώνει και η ηλεκτρική αντίσταση.
  γ. Ο μεταλλικός αγωγός έχει σταθερή αντίσταση (για σταθερή θερμοκρασία) ανεξάρτητα από την ένταση.
  δ. Η αντίσταση είναι ίση με το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα ενός αγωγού προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει. R=\frac{V}{I}
  ε. Η αντίσταση εξαρτάται από το υλικό του αγωγού, το οποίο καθορίζει την ειδική αντίσταση ρ στον τύπο R=\rho\frac{\ell}{A}
  στ. Αν διπλασιαστεί και ο αριθμητής και ο παρανομαστής του κλάσματος l/A στη σχέση R=\rho\frac{\ell}{A}, η αντίσταση θα παραμείνει σταθερή.