Αρχείο ετικέτας ταχύτητα

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  1. Η μονάδα της ταχύτητας είναι:
  2. Ένας αριθμός αντιστοιχεί στο μέτρο της ταχύτητας και δίδεται σε Km/h. Κατά τη μετατροπή του σε Km/s προκύπτει αριθμός ο οποίος είναι:

  3. Η ταχύτητα 30 m/s είναι ίση με

  4. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η σχέση μεταξύ των μεγεθών ταχύτητα (υ), μετατόπιση (Δx) και χρονικό διάστημα (Δt) είναι:
  5. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα θέσης (x) – χρόνου (t) είναι: 

Απαντήσεις

(ii): 1\frac{km}{h}=1\frac{km}{3600s} Άρα ο αριθμός που προκύπτει είναι πάντα 3600 φορές μικρότερος.
(iii):30m/s=30·3,6km/h=108km/h

2. Κινήσεις

Το κεφάλαιο 2 στη φυσική Β Γυμνασίου είναι μία εισαγωγή στις κινήσεις. Θα μελετήσουμε φέτος 7 φυσικά μεγέθη που βοηθάνε στην περιγραφή των κινήσεων, από τη θέση έως τη μέση ταχύτητα:

Θέση x

Θέση

Θέση (x) ενός σημείου ονομάζουμε το πού βρίσκεται το σημείο σε σχέση με ένα σημείο αναφοράς.Όταν το σημείο βρίσκεται δεξιά από το σημείο αναφοράς η θέση θα είναι θετική (+) ενώ όταν βρίσκεται αριστερά από το σημείο αναφοράς θα είναι αρνητική (-).
Θέση (σε πλήρη οθόνη)
Quiz στη θέση (σε πλήρη οθόνη)
Μονάδα μέτρησης της θέσης στο SI είναι το 1m.
Μετατόπιση Δx

Μετατόπιση

Η μεταβολή της θέσης ενός κινούμενου σώματος ονομάζεται μετατόπιση (Δx). Εκφράζει δηλαδή το πόσο μετακινήθηκε. Αν x2 η τελική του θέση και x1 η αρχική του, τότε η μετατόπιση θα είναι

Δx=x2-x1

  • Η μετατόπιση μπορεί να είναι είτε θετική, όταν x2>x1, είτε αρνητική, όταν x2<x1. Το πρόσημο της κατεύθυνσης δείχνει την κατεύθυνση της κίνησης.
  • Η μετατόπιση είναι ανεξάρτητη του σημείου αναφοράς.


Μονάδα μέτρησης της μετατόπισης στο SI είναι το 1m.

Χρονική στιγμή t

Χρονική στιγμή

Η χρονική στιγμή (t) εκφράζει το πότε συμβαίνει ένα γεγονός (π.χ. το να βρίσκεται ένα κινητό στη θέση x).

Μονάδα μέτρησης της χρονικής στιγμής στο SI είναι το 1s.

Χρονικό διάστημα Δt

Χρονικό διάστημα

Χρονικό διάστημα ονομάζουμε τη διάρκεια μεταξύ δύο χρονικών στιγμών t1 και t2.

Δt=t2-t1

Εκφράζει το πόσο διαρκεί ένα φαινόμενο

Μονάδα μέτρησης του χρονικού διαστήματος στο SI είναι το 1 s.

Διάστημα s

Διάστημα – μήκος τροχιάς – μήκος διαδρομής

Το σύνολο των διαδοχικών σημείων από τα οποία διέρχεται ένα σώμα λέγεται τροχιά της κίνησης. Το μήκος της τροχιάς λέγεται αλλιώς και μήκος διαδρομής και διάστημα και συμβολίζεται με s.

Μονάδα μέτρησης του διαστήματος στο SI είναι το 1 m.

Τροχιά – διάστημα (σε πλήρη οθόνη):


Μέση ταχύτητα υμ

Μέση ταχύτητα

Ταχύτητα (υ) είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο γρήγορα κινείται ένα σώμα.

Μέση ταχύτητα (υμ) ορίζεται ως το πηλίκο του μήκους της διαδρομής s που διανύει ένα σώμα σε ορισμένο χρόνο Δt προς το χρόνο αυτό.

\displaystyle \upsilon_\mu=\frac{s}{\Delta t}

  • Το Δt είναι το χρονικό διάστημα της κίνησης: επιλέγοντας t1=0 και t2=t το χρονικό διάστημα γράφεται και Δt=t2-t1=t-0=t.
Quiz στον ορισμό μέσης ταχύτητας(σε πλήρη οθόνη):

Quiz στη μέση ταχύτητα(σε πλήρη οθόνη):

Αφού στο S.I. το μήκος διαδρομής s το μετράμε σε m και το χρονικό διάστημα t σε s, τότε από τον τύπο υ=s/t, η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας θα είναι 1 m/s . Αν μετρήσουμε τη μετατόπιση σε km και το χρόνο σε h θα έχουμε 1 km/h.
Μετατροπή: \displaystyle 1\frac{m}{s}=1\frac{\frac{1km}{1000}}{\frac{1h}{3600}}=3,6\frac{km}{h}

Αναλυτικά η μετατροπή (σε πλήρη οθόνη):

Ταχύτητες σωμάτων στη φύση (σε πλήρη οθόνη):

Στιγμιαία ταχύτητα

Στιγμιαία ταχύτητα

Στιγμιαία ταχύτητα (υ) είναι η ταχύτητα που έχει ένα κινητό μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. (Προσοχή: δεν ισχύει ο τύπος της μέσης ταχύτητας για τη στιγμιαία, διότι για μία χρονική στιγμή Δt=0!)

Είναι, ουσιαστικά, η ταχύτητα που δείχνει το κοντέρ κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

στιγμιαία ταχύτητα

Μονάδα μέτρησης της στιγμιαίας ταχύτητας στο SI είναι το 1m/s.

Quiz στη Στιγμιαία – Μέση ταχύτητα (σε πλήρη οθόνη):

Επανάληψη στις κινήσεις

Θεωρία Β Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία της Φυσικής Β Γυμνασίου σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 2: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Εργαστηριακή άσκηση 5: Η εργαστηριακή άσκηση 5 για τη μετατόπιση.