Αρχείο ετικέτας ταχύτητα διάδοσης

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 16


Με βάση τον πίνακα 5.1 που φαίνεται παρακάτω, η ταχύτητα διάδοσης του ήχου στο νερό είναι πολύ μεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης στον αέρα.

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέσου, η ταχύτητα . Η συχνότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή, άρα . Τέλος, σύμφωνα με τον τύπο \lambda=\frac{\upsilon}{f}, αφού ο αριθμητής του κλάσματος και ο παρανομαστής , το μήκος κύματος .

 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 17

Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του μέσου, η ταχύτητα . Η συχνότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή, άρα . Τέλος, σύμφωνα με τον τύπο \lambda=\frac{\upsilon}{f}, αφού ο αριθμητής του κλάσματος και ο παρανομαστής , το μήκος κύματος .

 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 11

ερώτηση 11 κεφάλαιο 5 φυσική γ γυμν

Ένα κύμα διαδίδεται σε κάποιο μέσο, άρα η ταχύτητά του παραμένει σταθερή. Αν διπλασιαστεί η συχνότητα του κύματος,
α) η περίοδος του κύματος γιατί η περίοδος και η συχνότητα είναι μεγέθη με βάση τον τύπο T=\frac{1}{f}. Πιο συγκεκριμένα είναι .
β) το μήκος του κύματος γιατί το μήκος και η συχνότητα είναι μεγέθη με βάση τον τύπο \lambda=\frac{\upsilon}{f}.

 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 19

Ρυθμίζοντας ένα διακόπτη αυξάνουμε το ύψος του ήχου που παράγει μια σειρήνα.
Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

i. Η ταχύτητα διάδοσης του ήχου:


ii. Η συχνότητα:


iii. Το μήκος κύματος:


iv. Tο πλάτος του ηχητικού κύματος:


 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

i. Η ταχύτητα διάδοσης εξαρτάται από το μέσο διάδοσης. Αφού δεν αλλάζει το μέσο, η ταχύτητα μένει η ίδια.
ii. Η συχνότητα συνδέεται με το ύψος του ήχου. Όταν αυξάνεται το ύψος αυξάνεται η συχνότητα του ήχου.
iii. Όταν η συχνότητα αυξάνεται και η ταχύτητα μένει σταθερή, το μήκος κύματος μειώνεται, αφού \lambda=\frac{\upsilon}{f}
iv. Το πλάτος συνδέεται με την ενέργεια που προσφέρουμε και άρα την ένταση του ήχου, δηλαδή με την ακουστότητα και όχι το ύψος. Άρα δεν επηρεάζεται.

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 13

Σ’ ένα υποθαλάσσιο σεισμό το παραγόμενο σεισμικό κύμα διαδίδεται από το στερεό φλοιό της γης στα νερά του ωκεανού. Από τις παρακάτω προτάσεις να επιλέξεις τη σωστή. Όταν το σεισμικό κύμα διέρχεται από τον πυθμένα στο νερό, τότε μεταβάλλεται:
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όταν το σεισμικό κύμα διέρχεται από τον πυθμένα στο νερό, αλλάζει μέσο διάδοσης και άρα αλλάζει και η ταχύτητά του. Η συχνότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή, η οποία δεν άλλαξε, άρα μένει η ίδια. Τέλος το μήκος κύματος αλλάζει και αυτό επειδή αλλάζει η ταχύτητα αφού \lambda=\frac{\upsilon}{f}

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 7

Η σειρήνα ενός περιπολικού που βρίσκεται πολύ κοντά στην ακτή παράγει ήχο συχνότητας 1.200 Ηz. Ο ήχος γίνεται αντιληπτός από τη Μαρία που παίζει στην παραλία και το Σάββα που εκείνη τη στιγμή κάνει ένα μακροβούτι. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Η συχνότητα του ήχου που αντιλαμβάνεται η Μαρία είναι:

 

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 4

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Τα κύματα μεταφέρουν ύλη και ενέργεια.

β. Το μήκος κύματος ισούται με την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορέων ή κοιλάδων.

γ. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται από το πλάτος του κύματος.

δ. Όσο μεγαλύτερο είναι το πλάτος τόσο περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται από ένα κύμα.

ε. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Τα μηχανικά κύματα μεταφέρουν ενέργεια, όχι ύλη.
γ. Η ταχύτητα του κύματος εξαρτάται μόνο από το μέσο διάδοσης.
ε. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα εγκάρσια κύματα διαδίδονται με μικρότερη ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Κύματα δημιουργούνται όταν ένα σύστημα από την κατάσταση του και μεταφέρεται από μια περιοχή του συστήματος σε μια άλλη. Τα κύματα που μεταφέρουν μηχανική ενέργεια ονομάζονται κύματα. Τα κύματα έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά: α) Διαδίδονται μέσα στα μέσα και όχι στο β) Μεταφέρουν χωρίς να μεταφέρουν

β. Ανάλογα με τον τρόπο των σωματιδίων του μέσου ενός κύματος διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους κυμάτων: α) Το κύμα όπου τα του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται μόνο στα σώματα και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται και β) Το κύμα όπου τα του μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται στα , και σώματα και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται και

γ. Στο εγκάρσιο κύμα το ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή ορέων. Στο διάμηκες κύμα το ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ή .

δ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σ’ ένα μέσο ισούται με το της επί το . Η σχέση αυτή ονομάζεται της . Η ταχύτητα δεν εξαρτάται από το του κύματος. Εξαρτάται από τις του μέσου διάδοσης. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα κύματα διαδίδονται με ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.