Αρχείο ετικέτας σύνθεση

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 2

Να επιλέξεις τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.


Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν: 

Απάντηση

Στην κασετίνα για παράδειγμα ασκούνται 3 δυνάμεις, η F1, F2 και το Βάρος. Η συνισταμένη των F1 και F2 είναι αντίθετη με το βάρος (την τρίτη δύναμη), ώστε η συνισταμένη των 3 δυνάμεων να είναι 0, αφού η κασετίνα ισορροπεί.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:

Στην εικόνα 3.27 η συνισταμένη των δυνάμεων 4 Ν και 3 Ν:

 

3.3 Σύνθεση δυνάμεων

Η έννοια της συνισταμένης
  • Σύνθεση δυνάμεων είναι η αντικατάσταση δύο ή περισσότερων δυνάμεων από μία συνισταμένη.
  • Συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων ονομάζεται η δύναμη που προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα   με αυτό που προκαλούν οι επιμέρους δυνάμεις. Συμβολίζεται με Fολ.
  • Συνιστώσες ονομάζονται οι δυνάμεις τις οποίες αντικαθιστά η συνισταμένη.

Σύνθεση δυνάμεων με ίδια διεύθυνση
Οι δυνάμεις με ίδια διεύθυνση (συγγραμικές) χωρίζονται σε:

Α) Με ίδια διεύθυνση και φορά: Ομόρροπες.

Η συνισταμένη δύο ή περισσότερων ομόρροπων δυνάμεων, έχει κατεύθυνση την ίδια με τις συνιστώσες και μέτρο ίσο με το άθροισμά τους:

Fολ= F1+ F2


Β) Με ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά: Αντίρροπες.

Η συνισταμένη δύο ή περισσότερων αντίρροπων δυνάμεων , έχει κατεύθυνση ίδια με τη μεγαλύτερη από τις συνιστώσες και μέτρο ίσο με τη διαφορά τους:

Fολ= F1F2 για F1>F2.

Αντίθετες είναι οι αντίρροπες δυνάμεις με ίσα μέτρα.

Η συνισταμένη τους είναι πάντα μηδέν.

Fολ=0

Σχεδιάστε δυνάμεις προς τα δεξιά και προς τα αριστερά και δείτε από κάτω τη συνισταμένη των δυνάμεων προς τα δεξιά, τη συνισταμένη προς τα αριστερά, και τη συνολική:

Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές διευθύνσεις
Οι δυνάμεις με διαφορετική φορά (μη συγγραμικές) χωρίζονται σε δυνάμεις:

Α) Με τυχαίες διευθύνσεις.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου: Φέρουμε από την κορυφή της μία παράλληλη με την ευθεία. Και αντίστοιχα από την κορυφή της μία παράλληλη με την ευθεία. Η συνισταμένη θα είναι η διαγώνιος του παραλληλογράμμου με σημείο εφαρμογής το σημείο εφαρμογής των συνιστωσών. Το μέτρο της προς το παρόν μπορούμε να το μετρήσουμε μόνο από το μήκος του διανύσματος.

Β) Με κάθετες διευθύνσεις: κάθετες δυνάμεις.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου. Η κατεύθυνση της συνισταμένης προκύπτει από τον κανόνα του παραλληλογράμμου και το μέτρο της θα είναι ίσο με:

{F^2}_{o\lambda}=F^2_1+F^2_2

Τραβήξτε τις παράλληλεςστις δυνάμεις ευθείες και μετά σχεδιάστε τη συνισταμένη.