Αρχείο ετικέτας περίοδος

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση.

β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης αυξάνεται και η συχνότητά της.

γ. Η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από το ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα που ταλαντώνεται.

δ. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και του πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης μειώνεται η συχνότητά της, αφού \displaystyle T=\frac{1}{f}.
γ. Όταν ασκούνται δυνάμεις π.χ. τριβής η μηχανική ενέργεια σταδιακά μειώνεται.

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

Στην εικόνα 4.7 σελίδα 91 απεικονίζεται το έμβολο μιας μηχανής. Κατά τη λειτουργία της αυτό εκτελεί ταλάντωση μεταξύ των Α, Β. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

Σε χρόνο μιας περιόδου το έμβολο κινείται


α) από το Α στο Ο στο Β,

β) από το Α στο Ο στο Β στο Ο μέχρι το Α,

γ) από το Α στο Ο,

δ) από το Α στο Ο στο Α στο Ο στο Β στο Ο,

ε) από το Α στο Β στο Ο στο Α στο Ο στο Β.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Είναι μισή ταλάντωση, όχι μία.
γ. Είναι ένα τέταρτο μίας ταλάντωσης, όχι μία.
δ. Δεν είναι ταλάντωση.
ε. Είναι μία και μισή ταλάντωση, όχι μία.

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Οι κινήσεις που επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα ονομάζονται .

β. Οι περιοδικές κινήσεις που πραγματοποιούνται ανάμεσα σε δύο ακραία σημεία της τροχιάς ονομάζονται .

γ. Η μέγιστη απομάκρυνση από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται της ταλάντωσης.

δ. O χρόνος μιας πλήρους ονομάζεται της ταλάντωσης (Τ). Ο αριθμός των πλήρων (Ν) που εκτελεί το σώμα σε χρονικό διάστημα Δt προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ονομάζεται (f).

ε. Στη διάρκεια μιας ταλάντωσης πραγματοποιείται μετατροπή της ενέργειας σε και αντίστροφα και όταν δεν υπάρχουν η ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή.

 

4. Ταλαντώσεις

Το κεφάλαιο 4 στη φυσική Γ Γυμνασίου είναι μία εισαγωγή στις ταλαντώσεις και τα φυσικά μεγέθη που τις περιγράφουν, τη συχνότητα, την περίοδο και το πλάτος ταλάντωσης. Θα μας χρειαστούν για το επόμενο κεφάλαιο, τα Κύματα.

Περιοδικές κινήσεις και ταλαντώσεις


Περιοδικές κινήσεις είναι οι κινήσεις οι οποίες επαναλαμβάνονται σε ίσα χρονικά διαστήματα.


Οι περιοδικές κινήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ δύο ακραίων σημείων ονομάζονται ταλαντώσεις.

Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μία ταλάντωση

Συχνότητα

Συχνότητα f ονομάζεται ο αριθμός των πλήρων ταλαντώσεων N που εκτελεί ένα σώμα σε χρονικό διάστημα t προς το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

\displaystyle f=\frac{N}{t}

Η μονάδα μέτρησης στο SI της συχνότητας είναι το 1 Hertz.

1 Hertz=\frac{1}{s}

Περίοδος

Περίοδος T ονομάζεται ο χρόνος μίας πλήρους ταλάντωσης.

Σε χρόνο μίας περιόδου ισχύει Ν=1 άρα ο τύπος γράφεται:

\displaystyle f=\frac{1}{T} ή

\displaystyle T=\frac{1}{f}

Η μονάδα μέτρησης στο SI της περιόδου είναι το 1s.

Πλάτος ταλάντωσης

Η μέγιστη απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας ονομάζεται πλάτος της ταλάντωσης x0.

Η μονάδα μέτρησης στο SI του πλάτους είναι το 1m.


Στις διπλανές ταλαντώσεις παρατηρήστε και συγκρίνετε τη συχνότητα, την περίοδο και το πλάτος τους:

Επανάληψη

Θεωρία Γ Γυμνασίου: Διαβάστε όλη τη θεωρία του μαθήματος σε περιληπτικά φυλλάδια.

Quiz κεφαλαίου 1: Κάντε το quiz για να ελέγξετε το βαθμό εμπέδωσης της ύλης.

Ασκήσεις βιβλίου: 

Δείτε μία παρουσίαση της θεωρίας σε διαφάνειες με το αντίστοιχο Φύλλο εργασίας.

Κάποιες προσομοιώσεις, παρακάτω, μπορούν να μας βοηθήσουν στην εμπέδωση των εννοιών.

Μελέτη απλής αρμονικής ταλάντωσηςΕνέργεια στην ταλάντωσηΠερίοδος απλού εκκρεμούς


Ενέργεια στην ταλάντωση
Επιλέξτε κάτω την U-δυναμική ενέργεια, την Κ-κινητική ενέργεια και την Ε-μηχανική ενέργεια και παρατηρείστε τι τιμές παίρνουν στις διάφορες θέσεις της ταλάντωσης. Μπορείτε μετά να αλλάξετε τη σταθερά απόσβεσης b (πχ. b=5kg/s) να δείτε πώς μειώνεται η μηχανική ενέργεια όταν υπάρχουν τριβές επειδή μετατρέπεται σε θερμική.
Περίοδος απλού εκκρεμούς
Εδώ θα δείτε από τι εξαρτάται η περίοδος απλού εκκρεμούς και με ποιό τρόπο. Παρατηρήστε ότι δεν εξαρτάται από τη μάζα και για μικρές γωνίες εκτροπής δεν εξαρτάται ούτε από το πλάτος ταλάντωσης.