Αρχείο ετικέτας Μηχανική ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση.

β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης αυξάνεται και η συχνότητά της.

γ. Η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από το ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα που ταλαντώνεται.

δ. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και του πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης μειώνεται η συχνότητά της, αφού \displaystyle T=\frac{1}{f}.
γ. Όταν ασκούνται δυνάμεις π.χ. τριβής η μηχανική ενέργεια σταδιακά μειώνεται.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8

Δεδομένα
B=2,22 \cdot 10^6 N

h=10km

\upsilon=800m/s

g=10m/s^2

Ζητούμενα
K=?

Για να προκύψουν οι μονάδες μέτρησης της ενέργειας σε Joule πρέπει όλα τα δεδομένα να είναι στο SI, άρα ξεκινάμε μετατρέποντας το h:

h=10km=10.000m

Πρέπει να βρούμε πρώτα τη μάζα, από τη σχέση βάρους-μάζας:

B=mg

\displaystyle m=\frac{B}{g}=\frac{2,22 \cdot 10^6 N}{10m/s^2}=2,22 \cdot 10^5 kg

  • Δυναμική ενέργεια του αεροπλάνου:

U=mgh=2,22 \cdot 10^5 kg \cdot 10m/s^2\cdot 10.000m=2,22\cdot 10^{10}J

\boxed{U=2,22\cdot 10^{10}J}

  • Κινητική ενέργεια του αεροπλάνου:

K=\frac{1}{2}m\upsilon^2=\frac{1}{2}2,22 \cdot 10^5 kg (800m/s)^2=7,104\cdot 10^{10}J

\boxed{K=7,104\cdot 10^{10}J}

  • Μηχανική ενέργεια του αεροπλάνου:

E_{\mu}=U+K=2,22\cdot 10^{10}J+7,104\cdot 10^{10}J=9,324\cdot 10^{10}J

\boxed{E_\mu=9,324\cdot 10^{10}J}

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 5

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

Το άθροισμα της (U) και της ενέργειας (K) ενός ή κάθε χρονική στιγμή ονομάζεται ενέργεια του ή του . Ένα σώμα αποκτά κινητική και δυναμική ενέργεια μέσω του των δυνάμεων που ενεργούν σ’ αυτό. Όταν σ’ ένα σώμα ή σύστημα σωμάτων επιδρούν μόνο , ή δυνάμεις παραμόρφωσης, η μηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή.