Αρχείο ετικέτας Μετάδοση πιέσεων

4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά

Αρχή του Pascal

Κάθε μεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείου ενός περιορισμένου ακίνητου υγρού προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.

Η παραπάνω αρχή βρίσκει εφαρμογή

στην υδραυλική πρέσα και λοιπά υδραυλικά συστήματα

Γενικά, όταν έχουμε έμβολα διαφορετικού εμβαδού, βάζοντας μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο πετυχαίνουμε μεγάλη δύναμη στο μεγάλο. (Έτσι λειτουργούν και τα υδραυλικά φρένα, οι ανυψωτήρες αυτοκινήτου κλπ)

p_1=p_2 επομένως \displaystyle\frac{F_1}{A_1}=\frac{F_2}{A_2}

Fig-09-17

Στην ακόλουθη προσομοίωση, παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η δύναμη στο δεξί έμβολο αλλάζοντας το εμβαδό του αριστερού εμβόλου.

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε γερανούς, μπουλντόζες, υδραυλικά φρένα κλπ. Για παράδειγμα στα υδραυλικά φρένα το ποδόφρενο πιεζει ένα έμβολο μικρού εμβαδού και η πίεση μεταφέρεται στη μεγάλη επιφάνεια των δισκόφρενων, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη.
Υδραυλικό σύστημα φρένων αυτοκινήτου
στον υπολογισμό της ολικής πίεσης ενός σημείου υγρού

Η ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται σε ένα υγρό μεταφέρεται σε όλα τα σημεία του επομένως η ολική πίεση σε κάποιο σημείο ενός υγρού ισούται με

pολική=pατμοσφαιρική+pυδροστατική