Αρχείο ετικέτας Ισχύς

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 8

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

Κατά τη της ενέργειας από τη μια μορφή σε άλλη, ενώ η συνολική ενέργεια , η χρήσιμη (ωφέλιμη) είναι πάντοτε της ενέργειας που αρχικά. Η απόδοση μιας μηχανής ορίζεται ως το πηλίκο της προς την ενέργεια. Χρησιμοποιώντας μαθηματικά σύμβολα μπορούμε να γράψουμε: n = Το μέγεθος που δείχνει πόσο γρήγορα παράγεται ένα έργο ή μετασχηματίζεται κάποια μορφή ενέργειας ονομάζεται .

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15

Δεδομένα
F=100.000N

h=15m

t=30s

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
P=?

P'=? αν t'=20s

Για να υπολογίσουμε την ισχύ του κινητήρα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε πόσο έργο παράγει σε αυτό το χρονικό διάστημα:

W=F\Delta x=Fh=100.000N\cdot 15m=1.500.000J

\boxed{W=1.500.000J}

Η ισχύς υπολογίζεται από το πηλίκο του έργου που παράγεται σε αυτό το χρόνο προς το χρόνο αυτό:

P=\displaystyle \frac{W}{t}=\frac{1.500.000J}{30s}=50.000W

Η ισχύς, λοιπόν, του ανελκυστήρα είναι \boxed{P=50.000W}

Εάν ο ανελκυστήρας παρήγαγε το ίδιο έργο σε λίγοτερο χρόνο t’=20s, θα είχε μεγαλύτερη ισχύ:

P'=\displaystyle \frac{W}{t'}=\frac{1.500.000J}{20s}=75.000W

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14

Δεδομένα
m=60kg

h=3m

t=4s

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
P=?

Για να υπολογίσουμε την ισχύ πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε πόση ενέργεια μετασχηματίστηκε σε αυτό το χρόνο, δηλαδή πόση βαρυτική δυναμική ενέργεια απέκτησε ο μαθητής:

E=U=mgh=60kg\cdot 10\frac{m}{s^2}\cdot 3m=1800J

\boxed{E=1800J}

Η ισχύς υπολογίζεται από το πηλίκο της ενέργειας που μετασχηματίστηκε σε αυτό το χρόνο προς το χρόνο αυτό:

P=\displaystyle \frac{E}{t}=\frac{1800J}{4s}=450W

Η ισχύς, λοιπόν, του μαθητή είναι \boxed{P=450W}