Αρχείο ετικέτας επιλογής

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 2

Να επιλέξεις τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.


Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν: 

Απάντηση

Στην κασετίνα για παράδειγμα ασκούνται 3 δυνάμεις, η F1, F2 και το Βάρος. Η συνισταμένη των F1 και F2 είναι αντίθετη με το βάρος (την τρίτη δύναμη), ώστε η συνισταμένη των 3 δυνάμεων να είναι 0, αφού η κασετίνα ισορροπεί.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις:
 

(β): Η δράση ασκείται από το σώμα Α στο σώμα Β, ενώ η αντίδραση από το σώμα Β στο σώμα Α. Άρα ασκούνται πάντα σε διαφορετικά σώματα.
(δ): Η μεταβολή της ταχύτητας εξαρτάται από τη μάζα, όχι μόνο από τη δύναμη. Σε σώμα μικρότερης μάζας θα έχει μεγαλύτερη μεταβολή ταχύτητας, ενώ η ίδια δύναμη σε σώμα μεγαλύτερης μάζας θα έχει μικρότερη μεταβολή ταχύτητας.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:

Στην εικόνα 3.27 η συνισταμένη των δυνάμεων 4 Ν και 3 Ν:

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  1. Η μονάδα της ταχύτητας είναι:
  2. Ένας αριθμός αντιστοιχεί στο μέτρο της ταχύτητας και δίδεται σε Km/h. Κατά τη μετατροπή του σε Km/s προκύπτει αριθμός ο οποίος είναι:

  3. Η ταχύτητα 30 m/s είναι ίση με

  4. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η σχέση μεταξύ των μεγεθών ταχύτητα (υ), μετατόπιση (Δx) και χρονικό διάστημα (Δt) είναι:
  5. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα θέσης (x) – χρόνου (t) είναι: 

Απαντήσεις

(ii): 1\frac{km}{h}=1\frac{km}{3600s} Άρα ο αριθμός που προκύπτει είναι πάντα 3600 φορές μικρότερος.
(iii):30m/s=30·3,6km/h=108km/h

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Ερώτηση 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:

  1. Ένα κομμάτι φελλού κόβεται σε δυο ίσα κομμάτια. Η πυκνότητα του κάθε κομματιού είναι:  2. Η διάμετρος του ματιού σου είναι περίπου

  3. Ένα 24ωρο έχει περίπου