Αρχείο ετικέτας δύναμη

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 2

Να επιλέξεις τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό.


Ένα υλικό σημείο ισορροπεί με την επίδραση τριών δυνάμεων όταν: 

Απάντηση

Στην κασετίνα για παράδειγμα ασκούνται 3 δυνάμεις, η F1, F2 και το Βάρος. Η συνισταμένη των F1 και F2 είναι αντίθετη με το βάρος (την τρίτη δύναμη), ώστε η συνισταμένη των 3 δυνάμεων να είναι 0, αφού η κασετίνα ισορροπεί.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 5

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις το γράμμα ή τα γράμματα που αντιστοιχούν στις σωστές απαντήσεις:
 

(β): Η δράση ασκείται από το σώμα Α στο σώμα Β, ενώ η αντίδραση από το σώμα Β στο σώμα Α. Άρα ασκούνται πάντα σε διαφορετικά σώματα.
(δ): Η μεταβολή της ταχύτητας εξαρτάται από τη μάζα, όχι μόνο από τη δύναμη. Σε σώμα μικρότερης μάζας θα έχει μεγαλύτερη μεταβολή ταχύτητας, ενώ η ίδια δύναμη σε σώμα μεγαλύτερης μάζας θα έχει μικρότερη μεταβολή ταχύτητας.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξεις τη σωστή απάντηση:

Στην εικόνα 3.27 η συνισταμένη των δυνάμεων 4 Ν και 3 Ν:

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 3 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

  1. Οι δυνάμεις προκαλούν α) μεταβολή στην των σωμάτων β) την τους.
  2. Όλες οι δυνάμεις που εμφανίζονται στη φύση έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: εμφανίζονται πάντα ως μεταξύ δυο σωμάτων: λέμε ότι τα σώματα . Η δύναμη είναι μέγεθος και παριστάνεται ως .
  3. Για να μελετήσουμε τις δυνάμεις, τις κατατάσσουμε σε δυο κατηγορίες. Δυνάμεις που ασκούνται κατά την δύο σωμάτων και δυνάμεις που ασκούνται από .
  4. Η επιμήκυνση του ελατηρίου είναι με τη δύναμη που ασκείται σ’ αυτό. Την παραπάνω ιδιότητα των ελατηρίων την εκμεταλλευόμαστε στην κατασκευή οργάνων μέτρησης των . Η μονάδα δύναμης στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (S.I.) ονομάζεται .
  5. Η είναι η δύναμη που ασκείται από ένα σώμα σε ένα άλλο όταν βρίσκονται σε και το ένα κινείται ή τείνει να κινηθεί σε σχέση με το άλλο. Η διεύθυνση της τριβής είναι προς τις επιφάνειες που εφάπτονται και έχει φορά τέτοια ώστε να
  6. Η βαρυτική δύναμη που ασκεί η γη σ’ ένα σώμα ονομάζεται (γήινο) του σώματος. Οι βαρυτικές δυνάμεις είναι πάντοτε .

 

3.3 Σύνθεση δυνάμεων

Η έννοια της συνισταμένης
  • Σύνθεση δυνάμεων είναι η αντικατάσταση δύο ή περισσότερων δυνάμεων από μία συνισταμένη.
  • Συνισταμένη δύο ή περισσότερων δυνάμεων ονομάζεται η δύναμη που προκαλεί το ίδιο αποτέλεσμα   με αυτό που προκαλούν οι επιμέρους δυνάμεις. Συμβολίζεται με Fολ.
  • Συνιστώσες ονομάζονται οι δυνάμεις τις οποίες αντικαθιστά η συνισταμένη.

Σύνθεση δυνάμεων με ίδια διεύθυνση
Οι δυνάμεις με ίδια διεύθυνση (συγγραμικές) χωρίζονται σε:

Α) Με ίδια διεύθυνση και φορά: Ομόρροπες.

Η συνισταμένη δύο ή περισσότερων ομόρροπων δυνάμεων, έχει κατεύθυνση την ίδια με τις συνιστώσες και μέτρο ίσο με το άθροισμά τους:

Fολ= F1+ F2


Β) Με ίδια διεύθυνση και αντίθετη φορά: Αντίρροπες.

Η συνισταμένη δύο ή περισσότερων αντίρροπων δυνάμεων , έχει κατεύθυνση ίδια με τη μεγαλύτερη από τις συνιστώσες και μέτρο ίσο με τη διαφορά τους:

Fολ= F1F2 για F1>F2.

Αντίθετες είναι οι αντίρροπες δυνάμεις με ίσα μέτρα.

Η συνισταμένη τους είναι πάντα μηδέν.

Fολ=0

Σχεδιάστε δυνάμεις προς τα δεξιά και προς τα αριστερά και δείτε από κάτω τη συνισταμένη των δυνάμεων προς τα δεξιά, τη συνισταμένη προς τα αριστερά, και τη συνολική:

Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές διευθύνσεις
Οι δυνάμεις με διαφορετική φορά (μη συγγραμικές) χωρίζονται σε δυνάμεις:

Α) Με τυχαίες διευθύνσεις.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου: Φέρουμε από την κορυφή της μία παράλληλη με την ευθεία. Και αντίστοιχα από την κορυφή της μία παράλληλη με την ευθεία. Η συνισταμένη θα είναι η διαγώνιος του παραλληλογράμμου με σημείο εφαρμογής το σημείο εφαρμογής των συνιστωσών. Το μέτρο της προς το παρόν μπορούμε να το μετρήσουμε μόνο από το μήκος του διανύσματος.

Β) Με κάθετες διευθύνσεις: κάθετες δυνάμεις.

Εφαρμόζουμε τον κανόνα του παραλληλογράμμου. Η κατεύθυνση της συνισταμένης προκύπτει από τον κανόνα του παραλληλογράμμου και το μέτρο της θα είναι ίσο με:

{F^2}_{o\lambda}=F^2_1+F^2_2

Τραβήξτε τις παράλληλεςστις δυνάμεις ευθείες και μετά σχεδιάστε τη συνισταμένη.