Αρχείο ετικέτας Διατήρηση μηχανικής ενέργειας

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 6

Στις προτάσεις που ακολουθούν να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση.

Μια σφαίρα κινείται κατά μήκος μιας σχεδόν κυκλικής κατακόρυφης σιδηροτροχιάς χωρίς τριβές εκκινώντας από το ανώτερο σημείο της τροχιάς. Η κινητική της ενέργεια, η δυναμική της ενέργεια σε σχέση με το έδαφος και η μηχανική της ενέργεια:
 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 7

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

Υπάρχουν διάφορες μορφές που όμως στο μικρόκοσμο ανάγονται σε δύο θεμελιώδεις. Αυτές είναι η ενέργεια και η ενέργεια. Η ενέργεια ποτέ δεν από το μηδέν και ποτέ δεν . Μπορεί να από τη μια μορφή στην άλλη, ή να από ένα σώμα σε άλλο.

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11

Δεδομένα
m=20kg

h=100m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
α) U_A=?

β) K_B=?

 

α) Η δυναμική ενέργεια για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο είναι

U_A=mgh=20kg\cdot 10 m/s^2 \cdot 100m=20.000J

Άρα η βαρυτική δυναμική του ενέργεια ως προς το ποτάμι είναι \boxed{U_A=20.000J}.

β) Από τη διατήρηση μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο και την τελική θέση Β όταν φτάνει στο ποτάμι ισχύει:

E_{\mu,A}=E_{\mu,B}

U_A+K_A=U_B+K_B

U_A+0=0+K_B

K_B=U_A=20.000J

Άρα η κινητική του ενέργεια όταν φτάνει στην επιφάνεια του ποταμιού είναι και αυτή \boxed{K_B=20.000J}

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 10

Δεδομένα
m=70kg

h=45m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
α) \upsilon=?

β) h'=?

α) Από τη διατήρηση μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο και την τελική θέση Β όταν φτάνει στην κοιλάδα ισχύει:

E_{\mu,A}=E_{\mu,B}

U_A+K_A=U_B+K_B

mgh+0=0+\frac{1}{2}m\upsilon^2

\upsilon^2=2gh

\displaystyle \upsilon=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot 10\frac{m}{s^2}\cdot 45m}=\sqrt{900\frac{m^2}{s^2}}=30\frac{m}{s}

Άρα φτάνει με ταχύτητα \boxed{\upsilon=30\frac{m}{s}}.

β) Εφαρμόζοντας τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α στον πρώτο λόφο και την τελική θέση Γ στον επόμενο λόφο, έχουμε:

E_{\mu,A}=E_{\mu,\Gamma}

U_A+K_A=U_\Gamma+K_\Gamma

mgh+0=mgh'+0

h'=h=45m

Επομένως θα φτάσει στο ίδιο ύψος \boxed{h'=45m}.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9

Δεδομένα
m=30kg

L=20m

h=4m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
\upsilon=?

α) Για τη μαϊμού

β) Για το παιδί της με m=5kg

γ) Για κατακόρυφη διαδρομή

α) Από τη διατήρηση μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α πάνω στο κλαδί και την τελική θέση Β όταν φτάνει στο έδαφος ισχύει:

E_{\mu,A}=E_{\mu,B}

U_A+K_A=U_B+K_B

mgh+0=0+\frac{1}{2}m\upsilon^2

\upsilon^2=2gh

\boxed{\upsilon=\sqrt{2gh}}

Επομένως

\displaystyle \upsilon=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot 10\frac{m}{s^2}\cdot 4m}=\sqrt{80\frac{m^2}{s^2}}=4\sqrt{5}\frac{m}{s}

\boxed{\upsilon=4\sqrt{5}\frac{m}{s}}

β) Επαναλαμβάνοντας τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας, καταλήγουμε και πάλι στη σχέση \upsilon=\sqrt{2gh}. Βλέπουμε ότι η μάζα έχει απλοποιηθεί και άρα δεν επηρεάζει την ταχύτητα. Επομένως και πάλι

\boxed{\upsilon=4\sqrt{5}\frac{m}{s}}

γ) Όπως και στο προηγούμενο ερώτημα, καταλήγουμε πάλι στη σχέση \upsilon=\sqrt{2gh}. Η ταχύτητα βλέπουμε ότι δεν εξαρτάται από το μήκος της περικοκλάδας, δηλαδή από τη διαδρομή. Εξαρτάται μόνο από το ύψος του κλαδιού το οποίο είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις. Επομένως και πάλι:

\boxed{\upsilon=4\sqrt{5}\frac{m}{s}}

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 8

Από το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας, η αρχική μηχανική ενέργεια ισούται με την τελική μηχανική ενέργεια.
Εμηχ,αρχ=Εμηχ,τελ

Αρχικά έχει μόνο Δυναμική ενέργεια:
Εμηχ,αρχ=Uαρχ

Τελικά έχει μόνο Κινητική ενέργεια:
Εμηχ,τελ=Κτελ

Επομένως Κτελ=Uαρχ άρα Κτελ=50J
Όλη η δυναμική ενέργεια του συστήματος τόξο-βέλος μετατρέπεται σε κινητική του βέλους.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 7

α)
Η μπάλα φεύγοντας από το χέρι έχει μόνο κινητική ενέργεια, μηδενική βαρυτική δυναμική ενέργεια ως προς το χέρι. Όσο ανεβαίνει η κινητική μειώνεται και μετατρέπεται σε βαρυτική δυναμική. Όταν φτάσει στο ανώτατο σημείο και σταματήσει, έχει μόνο δυναμική ενέργεια και μηδενική κινητική.

β)
Το σύστημα βέλος-τόξο στην αρχή έχει μόνο δυναμική ενέργεια και μηδενική κινητική ενέργεια. Όσο ξεκινάει το βέλος, μειώνεται η δυναμική ενέργεια και αυξάνεται η κινητική ενέργεια του βέλους. Όταν φεύγει από το τόξο, έχει μόνο κινητική ενέργεια το βέλος και μηδενική δυναμική.

γ) Όσο ο αθλητής τρέχει έχει μόνο κινητική ενέργεια. Όταν ακουμπάει το κοντάρι στο έδαφος μειώνεται η κινητική του ενέργεια και μετατρέπεται σε δυναμική του ενέργεια (ελαστική ενέργεια παραμόρφωσης και βαρυτική δυναμική ενέργεια). Όταν φτάσει στην κορυφή έχει μόνο βαρυτική δυναμική ενέργεια και μηδενική δυναμική ενέργεια.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 5

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

Το άθροισμα της (U) και της ενέργειας (K) ενός ή κάθε χρονική στιγμή ονομάζεται ενέργεια του ή του . Ένα σώμα αποκτά κινητική και δυναμική ενέργεια μέσω του των δυνάμεων που ενεργούν σ’ αυτό. Όταν σ’ ένα σώμα ή σύστημα σωμάτων επιδρούν μόνο , ή δυνάμεις παραμόρφωσης, η μηχανική του ενέργεια διατηρείται σταθερή.

 

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 4

Στις προτάσεις που ακολουθούν να επιλέξεις το γράμμα που αντιστοιχεί στην ορθή απάντηση.

  1. Ένας πύραυλος που κινείται με ορισμένη ταχύτητα στο διάστημα, ενεργοποιεί τις μηχανές του και διπλασιάζει την ταχύτητά του, ενώ ταυτόχρονα αποβάλλει την άδεια δεξαμενή καυσίμων μειώνοντας τη μάζα του στη μισή. Η κινητική του ενέργεια:

  2. Ένα βέλος εκτοξεύεται από το έδαφος με τη βοήθεια ενός τόξου και αφού ανέβει μέχρι ένα ορισμένο ύψος, στη συνέχεια προσπίπτει ξανά στο έδαφος. Η διαδικασία από τη στιγμή που το βέλος αρχίζει να κινείται με τη βοήθεια του τόξου μπορεί να περιγραφεί με την ακόλουθη σειρά ενεργειακών μετασχηματισμών:
 

α)

β)