Αρχείο ετικέτας Αρχή Pascal

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Άσκηση 4

bkef4-ask4bkef4-dedomena

Δεδομένα
h=50m

A=1cm^2

\rho=1020\frac{kg}{m^3}

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
α) F=?

β) h=? αν p{o\lambda}=5atm

α) Μετατρέπουμε πρώτα το εμβαδόν στο SI:

\displaystyle A=1cm^2=\frac{1m^2}{10000}=0,0001m^2

Μπορούμε να βρούμε τη δύναμη που ασκείται στο αυτί του δύτη από τον ορισμό της πίεσης  p=\frac{F}{A}. Πρώτα όμως πρέπει να υπολογίσουμε την πίεση που ασκείται στο αυτί. Ασκείται και υδροστατική λόγω του θαλασσινού νερού και ατμοσφαιρική λόγω του ατμοσφαιρικού αέρα.

Υδροστατική πίεση:

\displaystyle p_{\upsilon\delta\rho}=\rho g h=1020\frac{kg}{m^3} 10\frac{m}{s^2} 50m = 510000Pa

Ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας:

p_{\alpha\tau\mu}=100000Pa

Ολική πίεση στο αυτί του δύτη:

p_{o\lambda}=p_{\upsilon\delta\rho}+p_{\alpha\tau\mu}=51000Pa+100000Pa=610000Pa

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε τη δύναμη από τον τύπο p_{o\lambda}=\frac{F}{A}.

F=p_{o\lambda} A=610000Pa \cdot 0,0001m^2=61N

Άρα η δύναμη που ασκείται στο αυτί του δύτη είναι \boxed{F=15,1N}.

β) Μετατρέπουμε την ολική πίεση στο SI

p_{o\lambda} =5atm=500000Pa

Μπορούμε να βρούμε την υδροστατική πίεση από τον τύπο p_{o\lambda}=p_{\upsilon\delta\rho}+p_{\alpha\tau\mu}:

p_{\upsilon\delta\rho}=p_{o\lambda}-p_{\alpha\tau\mu}=500000Pa-100000Pa=400000Pa

Το μέγιστο βάθος, λοιπόν, που μπορεί να κατέβει ο δύτης θα βρίσκεται από τον τύπο της υδροστατικής  p_{\upsilon\delta\rho}=\rho g h:

\displaystyle h=\frac{p_{\upsilon\delta\rho}}{\rho g }=\frac{400000Pa}{1020\frac{kg}{m^3} 10\frac{m}{s^2}}\approx 39,2m

Άρα το μέγιστο βάθος που μπορεί να κατέβει είναι \boxed{h\approx 39,2m}.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 4

Το έργο του εμβόλου 1 είναι W1=F1d1, το έργο του εμβόλου 2 είναι

W2=F2d2

Τα έργα με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας είναι ίσα

W1= W2

Η δύναμη στο έμβολο 1 είναι μικρότερη από το έμβολο 2 επειδή έχει μικρότερη επιφάνεια, όπως προκύπτει από την αρχή του Pascal.

F1<F2

Η μετατόπιση του εμβόλου 1 είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπισης του εμβόλου 2 επειδή ο όγκος του υγρού πρέπει να είναι ίδιος και στα δύο έμβολα, αλλά και επειδή πρέπει να είναι ίσα τα δύο έργα.

d1>d2

4.4 Μετάδοση των πιέσεων στα ρευστά

Αρχή του Pascal

Κάθε μεταβολή της πίεσης σε οποιοδήποτε σημείου ενός περιορισμένου ακίνητου υγρού προκαλεί ίση μεταβολή της πίεσης σε όλα τα σημεία του.

Η παραπάνω αρχή βρίσκει εφαρμογή

στην υδραυλική πρέσα και λοιπά υδραυλικά συστήματα

Γενικά, όταν έχουμε έμβολα διαφορετικού εμβαδού, βάζοντας μικρή δύναμη στο μικρό έμβολο πετυχαίνουμε μεγάλη δύναμη στο μεγάλο. (Έτσι λειτουργούν και τα υδραυλικά φρένα, οι ανυψωτήρες αυτοκινήτου κλπ)

p_1=p_2 επομένως \displaystyle\frac{F_1}{A_1}=\frac{F_2}{A_2}

Fig-09-17

Στην ακόλουθη προσομοίωση, παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η δύναμη στο δεξί έμβολο αλλάζοντας το εμβαδό του αριστερού εμβόλου.

Η ίδια αρχή εφαρμόζεται και σε γερανούς, μπουλντόζες, υδραυλικά φρένα κλπ. Για παράδειγμα στα υδραυλικά φρένα το ποδόφρενο πιεζει ένα έμβολο μικρού εμβαδού και η πίεση μεταφέρεται στη μεγάλη επιφάνεια των δισκόφρενων, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη.
Υδραυλικό σύστημα φρένων αυτοκινήτου
στον υπολογισμό της ολικής πίεσης ενός σημείου υγρού

Η ατμοσφαιρική πίεση που ασκείται σε ένα υγρό μεταφέρεται σε όλα τα σημεία του επομένως η ολική πίεση σε κάποιο σημείο ενός υγρού ισούται με

pολική=pατμοσφαιρική+pυδροστατική