Αρχείο ετικέτας έμβολα

Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 2

Στην εικόνα 4.7 σελίδα 91 απεικονίζεται το έμβολο μιας μηχανής. Κατά τη λειτουργία της αυτό εκτελεί ταλάντωση μεταξύ των Α, Β. Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

Σε χρόνο μιας περιόδου το έμβολο κινείται


α) από το Α στο Ο στο Β,

β) από το Α στο Ο στο Β στο Ο μέχρι το Α,

γ) από το Α στο Ο,

δ) από το Α στο Ο στο Α στο Ο στο Β στο Ο,

ε) από το Α στο Β στο Ο στο Α στο Ο στο Β.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Είναι μισή ταλάντωση, όχι μία.
γ. Είναι ένα τέταρτο μίας ταλάντωσης, όχι μία.
δ. Δεν είναι ταλάντωση.
ε. Είναι μία και μισή ταλάντωση, όχι μία.

Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 4

Το έργο του εμβόλου 1 είναι W1=F1d1, το έργο του εμβόλου 2 είναι

W2=F2d2

Τα έργα με βάση την αρχή διατήρησης της ενέργειας είναι ίσα

W1= W2

Η δύναμη στο έμβολο 1 είναι μικρότερη από το έμβολο 2 επειδή έχει μικρότερη επιφάνεια, όπως προκύπτει από την αρχή του Pascal.

F1<F2

Η μετατόπιση του εμβόλου 1 είναι μεγαλύτερη από τη μετατόπισης του εμβόλου 2 επειδή ο όγκος του υγρού πρέπει να είναι ίδιος και στα δύο έμβολα, αλλά και επειδή πρέπει να είναι ίσα τα δύο έργα.

d1>d2