Φυσική Α Γυμνασίου – Βαθμονόμηση θερμόμετρου

Πείραμα

Πραγματοποιείτε το πείραμα στο Φύλλο Εργασίας 4 της Φυσικής Α Γυμνασίου: τοποθετείτε ένα μη βαθμονομημένο (χωρίς γραμμούλες) θερμόμετρο πρώτα σε πάγο που λιώνει και μετά σε νερό που βράζει.

Να βαθμονομήσετε το θερμόμετρο.

βαθμονόμηση θερμόμετρου

Λύση

Γνωρίζουμε ότι το νερό λιώνει πάντα στους 0°C. Αυτό αποτελεί μία φυσική σταθερά που ονομάζεται σημείο τήξεως του νερού. Άρα σημειώνουμε στην ένδειξη του θερμόμετρου όταν ο πάγος λιώνει την τιμή 0°C.

Γνωρίζουμε ότι το νερό βράζει πάντα στους 100°C. Αυτό αποτελεί μία φυσική σταθερά που ονομάζεται σημείο ζέσεως του νερού. Άρα σημειώνουμε στην ένδειξη του θερμόμετρου όταν το νερό βράζει την τιμή 100°C.

Χωρίζουμε το ενδιάμεσο τμήμα από 0°C έως 100°C σε εκατό ίσα τμήματα και σημειώνουμε επάνω τις ενδιάμεσες τιμές. Έχουμε έτσι ένα βαθμονομημένο θερμόμετρο.

βαθμονόμηση θερμομέτρου