Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1

Δεδομένα
\widehat{\pi}=45^\circ
Ζητούμενα
 α) \widehat{\alpha}=?

β) \widehat{\pi}+\widehat{\alpha}=?

α) Γνωρίζουμε από το νόμο της ανάκλασης ότι η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. Επομένως

\widehat{\alpha}=\widehat{\pi}=\boxed{45^\circ}

β) Η γωνία της ανακλώμενης με την προσπίπτουσα είναι όση το άθροισμα της γωνίας πρόσπτωσης και της γωνίας ανάκλασης:

\widehat{\pi}+\widehat{\alpha}=45^\circ+45^\circ=\boxed{90^\circ}

Περισσότερα άρθρα - Φυσική Γ Γυμνασίου