Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 7 – Άσκηση 1

Δεδομένα
\(\widehat{\pi}=45^\circ\)
Ζητούμενα
 α) \(\widehat{\alpha}=?\)

β) \(\widehat{\pi}+\widehat{\alpha}=?\)

α) Γνωρίζουμε από το νόμο της ανάκλασης ότι η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με τη γωνία ανάκλασης. Επομένως

\(\widehat{\alpha}=\widehat{\pi}=\boxed{45^\circ}\)

β) Η γωνία της ανακλώμενης με την προσπίπτουσα είναι όση το άθροισμα της γωνίας πρόσπτωσης και της γωνίας ανάκλασης:

\(\widehat{\pi}+\widehat{\alpha}=45^\circ+45^\circ=\boxed{90^\circ}\)