Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 6 – Ερώτηση 2

Σε ποιες ή σε ποια από τις επόμενες προτάσεις το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά ορθό;
Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν:
α) το αντικείμενο εκπέμπει φως,

β) το αντικείμενο φωτίζεται από φωτεινή πηγή,

γ) φως από το αντικείμενο φτάνει στα μάτια μας.

 

Εξήγηση
όραση
Βλέπουμε ένα αντικείμενο όταν φως το οποίο προέρχεται από αυτό εισέλθει στα μάτια μας. Αν εκπέμπει φως, είτε δικό του είτε άλλης φωτεινής πηγής και το φως δεν εισέλθει στα μάτια μας (πχ γιατί είναι κλειστά ή γιατί είμαστε σε άλλο δωμάτιο), το αντικείμενο δεν το βλέπουμε. Επομένως η μόνη σωστή είναι η (γ).