Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 1

Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι επιστημονικά ορθές:

α. Κύματα δημιουργούνται όταν ένα σύστημα από την κατάσταση του και μεταφέρεται από μια περιοχή του συστήματος σε μια άλλη. Τα κύματα που μεταφέρουν μηχανική ενέργεια ονομάζονται κύματα. Τα κύματα έχουν δύο βασικά κοινά χαρακτηριστικά: α) Διαδίδονται μέσα στα μέσα και όχι στο β) Μεταφέρουν χωρίς να μεταφέρουν

β. Ανάλογα με τον τρόπο των σωματιδίων του μέσου ενός κύματος διακρίνουμε δύο βασικούς τύπους κυμάτων: α) Το κύμα όπου τα του μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται μόνο στα σώματα και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται και β) Το κύμα όπου τα του μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη του κύματος. Τα κύματα αυτά διαδίδονται στα , και σώματα και κατά τη διάδοσή τους σχηματίζονται και

γ. Στο εγκάρσιο κύμα το ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών κοιλάδων ή ορέων. Στο διάμηκες κύμα το ισούται με την απόσταση δύο διαδοχικών ή .

δ. Η ταχύτητα διάδοσης του κύματος σ’ ένα μέσο ισούται με το της επί το . Η σχέση αυτή ονομάζεται της . Η ταχύτητα δεν εξαρτάται από το του κύματος. Εξαρτάται από τις του μέσου διάδοσης. Στο ίδιο μέσο διάδοσης τα κύματα διαδίδονται με ταχύτητα απ’ ό,τι τα διαμήκη.

 

Ερωτήσεις - Ασκήσεις στο
Γ κεφάλαιο 5

 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Ερώτηση 1
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 19
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 18
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 17
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 16
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 13
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Εφαρμογή 11
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 9
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 3
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2
 • Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1