Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7

Δεδομένα
\(f=15kHz\) \(\upsilon=1,5\frac{km}{s}\)
Ζητούμενα
\(\lambda=?\)

Μετατρέπω πρώτα τις μονάδες στο SI:

\(f=15kHz=15\cdot 1000Hz=15000Hz\) \(\upsilon=1,5\frac{km}{s}=1,5\frac{1000m}{s}=1500\frac{m}{s}\)

Από το θεμελιώδη νόμο της κυματικής, \(\upsilon=\lambda f\), υπολογίζω το λ:

\(\displaystyle \lambda=\frac{\upsilon}{f}=\frac{1500\frac{m}{s}}{15000Hz}=0,1m\)

Επομένως το μήκος κύματος των υπερήχων θα είναι \(\boxed{\lambda=0,1m}\)