Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6

Δεδομένα
\(\Delta t=10s\) \(\upsilon=340\frac{m}{s}\)
Ζητούμενα
\(s=?\)

Μπορώ να υπολογίσω την απόσταση s από τον τύπο της ταχύτητας \(\upsilon=\frac{s}{\Delta t}\).

\(s=\upsilon \Delta t=340\frac{m}{s}\cdot 10s=3400m\)

Η εκκένωση εκδηλώθηκε σε απόσταση \(\boxed{s=3400m}\).