Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 2

Δεδομένα
\(N=2\) \(t=1s\) \(\lambda=10cm\)
Ζητούμενα
\(T=?\) \(\upsilon=?\)

Η απόσταση μεταξύ δύο ορέων είναι ένα μήκος κύματος λ, μετατρέπω και στο SI και βρίσκω

\(\lambda=10cm=\frac{10m}{100}=0,1m\) άρα \(\boxed{\lambda=0,1m}\)

Βρίσκω και τη συχνότητα από τον τύπο της

\(\displaystyle f=\frac{N}{t}=\frac{2}{1s}=2Hz\) άρα \(\boxed{f=2Hz}\)

Μπορούμε τώρα να βρούμε την περίοδο:

\(\displaystyle T=\frac{1}{f}=\frac{1}{2Hz}=0,5s\) άρα \(\boxed{T=0,5s}\)

Τέλος από το νόμο της κυματικής

\(\upsilon=\lambda f=0,1m\cdot 2Hz=0,2\frac{m}{s}\)

Επομένως η ταχύτητα είναι \(\boxed{\upsilon=0,2\frac{m}{s}}\).