Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 1

Δεδομένα
\(B\Gamma=80cm\) \(f=5Hz\)
Ζητούμενα
\(\upsilon=?\)

Η απόσταση ΒΓ στην εικόνα 5.9 είναι η απόσταση μεταξύ δύο κοιλάδων, επομένως είναι ένα μήκος κύματος, λ. Μετατρέπω στο SI

\(\lambda=B\Gamma=80cm=\frac{80m}{100}=0,8m\)

Άρα \(\boxed{\lambda=0,8m}\)

Από το θεμελιώδη νόμο της κυματικής, θα βρω

\(\upsilon=\lambda f=0,8m\cdot 5Hz=4\frac{m}{s}\)

Επομένως η ταχύτητα διάδοσης στο σκοινί είναι

\(\boxed{\upsilon=4\frac{m}{s}}\)