Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 4 – Ερώτηση 3

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

α. Κάθε ταλάντωση είναι περιοδική κίνηση.

β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης αυξάνεται και η συχνότητά της.

γ. Η μηχανική ενέργεια της ταλάντωσης διατηρείται σταθερή ανεξάρτητα από το ποιες δυνάμεις ασκούνται στο σώμα που ταλαντώνεται.

δ. Η περίοδος ενός απλού εκκρεμούς είναι ανεξάρτητη της μάζας και του πλάτους της ταλάντωσης, εφόσον αυτό είναι μικρό.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

β. Όταν αυξάνεται η περίοδος μιας ταλάντωσης μειώνεται η συχνότητά της, αφού \displaystyle T=\frac{1}{f}.
γ. Όταν ασκούνται δυνάμεις π.χ. τριβής η μηχανική ενέργεια σταδιακά μειώνεται.