Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο2 – Εφαρμογή 7

Να χαρακτηρίσεις με Σ τις προτάσεις των οποίων το περιεχόμενο είναι επιστημονικά ορθό και με Λ αυτές που το περιεχόμενό τους είναι επιστημονικά λανθασμένο.

Η αντίσταση ενός μεταλλικού αγωγού:

α. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.

β. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε τη θερμοκρασία του, ενώ η ηλεκτρική τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του παραμένει σταθερή.

γ. Μεγαλώνει όταν αυξάνουμε την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει, ενώ η θερμοκρασία του διατηρείται σταθερή.

δ. Είναι ίση με το πηλίκο της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό προς την ηλεκτρική τάση που εφαρμόζουμε στα άκρα του.

ε. Εξαρτάται από το υλικό του αγωγού.

στ. Δεν μεταβάλλεται αν διπλασιάσουμε συγχρόνως το μήκος του αγωγού και το εμβαδόν της διατομής του.

Να αιτιολογήσεις περιληπτικά τις απαντήσεις σου.

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

α. Ο μεταλλικός αγωγός έχει σταθερή αντίσταση (για σταθερή θερμοκρασία) ανεξάρτητα από την τάση.
β. Όσο μεγαλώνει η θερμοκρασία, μεγαλώνει και η ηλεκτρική αντίσταση.
γ. Ο μεταλλικός αγωγός έχει σταθερή αντίσταση (για σταθερή θερμοκρασία) ανεξάρτητα από την ένταση.
δ. Η αντίσταση είναι ίση με το πηλίκο της ηλεκτρικής τάσης που εφαρμόζουμε στα άκρα ενός αγωγού προς την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος που τον διαρρέει. R=\frac{V}{I}
ε. Η αντίσταση εξαρτάται από το υλικό του αγωγού, το οποίο καθορίζει την ειδική αντίσταση ρ στον τύπο R=\rho\frac{\ell}{A}
στ. Αν διπλασιαστεί και ο αριθμητής και ο παρανομαστής του κλάσματος l/A στη σχέση R=\rho\frac{\ell}{A}, η αντίσταση θα παραμείνει σταθερή.