Φυσική Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 4

Δεδομένα
\(R=50\Omega\) \(V=5V\)
Ζητούμενα
α) Σχήμα

β) \(I =?\)

α)

β) Η ένταση, όπως φαίνεται στο σχήμα, είναι ίδια παντού και είναι

\(\displaystyle I=\frac{V}{R}=\frac{5V}{50\Omega}=0,1A\)