Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 8

Δεδομένα
B=2,22 \cdot 10^6 N

h=10km

\upsilon=800m/s

g=10m/s^2

Ζητούμενα
K=?

Για να προκύψουν οι μονάδες μέτρησης της ενέργειας σε Joule πρέπει όλα τα δεδομένα να είναι στο SI, άρα ξεκινάμε μετατρέποντας το h:

h=10km=10.000m

Πρέπει να βρούμε πρώτα τη μάζα, από τη σχέση βάρους-μάζας:

B=mg

\displaystyle m=\frac{B}{g}=\frac{2,22 \cdot 10^6 N}{10m/s^2}=2,22 \cdot 10^5 kg

  • Δυναμική ενέργεια του αεροπλάνου:

U=mgh=2,22 \cdot 10^5 kg \cdot 10m/s^2\cdot 10.000m=2,22\cdot 10^{10}J

\boxed{U=2,22\cdot 10^{10}J}

  • Κινητική ενέργεια του αεροπλάνου:

K=\frac{1}{2}m\upsilon^2=\frac{1}{2}2,22 \cdot 10^5 kg (800m/s)^2=7,104\cdot 10^{10}J

\boxed{K=7,104\cdot 10^{10}J}

  • Μηχανική ενέργεια του αεροπλάνου:

E_{\mu}=U+K=2,22\cdot 10^{10}J+7,104\cdot 10^{10}J=9,324\cdot 10^{10}J

\boxed{E_\mu=9,324\cdot 10^{10}J}

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]