Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7

Δεδομένα
\(m=1,2kg\) \(h_1=75cm\) \(h_2=2,25m\) \(g=10m/s^2\)
Ζητούμενα
\(\Delta U=?\)

Για να προκύψουν οι μονάδες μέτρησης της ενέργειας σε Joule πρέπει όλα τα δεδομένα να είναι στο SI, άρα ξεκινάμε μετατρέποντας το h1:

\(h_1=75cm=0,75m\)

Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας θα βρεθεί αφαιρώντας την τελική δυναμική ενέργεια του βιβλίου, δηλαδή πάνω στο ράφι, μείον την αρχική του δυναμική ενέργεια, δηλαδή πάνω στο τραπέζι.

  • Δυναμική ενέργεια πάνω στο τραπέζι (αρχική):
\(U_1=mgh_1=1,2kg\cdot 10m/s^2\cdot 0,75m=9J\) \(\boxed{U_1=9J}\)
  • Δυναμική ενέργεια πάνω στο ράφι (τελική):
\(U_2=mgh_2=1,2kg\cdot 10m/s^2 \cdot 2,25m=27J\) \(\boxed{U_1=27J}\)
  • Μεταβολή δυναμικής ενέργειας:
\(\Delta U=U_2-U_1=27J-9J=18J\) \(\boxed{\Delta U_1=18J}\)