Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 7

Δεδομένα
m=1,2kg

h_1=75cm

h_2=2,25m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
\Delta U=?

Για να προκύψουν οι μονάδες μέτρησης της ενέργειας σε Joule πρέπει όλα τα δεδομένα να είναι στο SI, άρα ξεκινάμε μετατρέποντας το h1:

h_1=75cm=0,75m

Η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας θα βρεθεί αφαιρώντας την τελική δυναμική ενέργεια του βιβλίου, δηλαδή πάνω στο ράφι, μείον την αρχική του δυναμική ενέργεια, δηλαδή πάνω στο τραπέζι.

  • Δυναμική ενέργεια πάνω στο τραπέζι (αρχική):

U_1=mgh_1=1,2kg\cdot 10m/s^2\cdot 0,75m=9J

\boxed{U_1=9J}

  • Δυναμική ενέργεια πάνω στο ράφι (τελική):

U_2=mgh_2=1,2kg\cdot 10m/s^2 \cdot 2,25m=27J

\boxed{U_1=27J}

  • Μεταβολή δυναμικής ενέργειας:

\Delta U=U_2-U_1=27J-9J=18J

\boxed{\Delta U_1=18J}

[wbcr_php_snippet id="9473"]