Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6

Δεδομένα
m=75kg

\upsilon=2,29\frac{m}{s}

Ζητούμενα
K=?

Η κινητική ενέργεια μπορεί να βρεθεί από τον τύπο:

K=\frac{1}{2}m\upsilon^2=\frac{1}{2} 75kg (2,29\frac{m}{s})^2\approx 196,65J

\boxed{K=196,65J}

 

Σημείωση: Αφού όλες οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι στο SI, τα ζητούμενα φυσικά μεγέθη προκύπτουν και αυτά με τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.

[wbcr_php_snippet id="9473"]