Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 6

Δεδομένα
\(m=75kg\) \(\upsilon=2,29\frac{m}{s}\)
Ζητούμενα
\(K=?\)

Η κινητική ενέργεια μπορεί να βρεθεί από τον τύπο:

\(K=\frac{1}{2}m\upsilon^2=\frac{1}{2} 75kg (2,29\frac{m}{s})^2\approx 196,65J\) \(\boxed{K=196,65J}\)

 

Σημείωση: Αφού όλες οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι στο SI, τα ζητούμενα φυσικά μεγέθη προκύπτουν και αυτά με τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.