Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5

Δεδομένα
\(m=1000kg\)
Ζητούμενα
\(K=?\) αν

α) \(\upsilon=72km/h\)

β) \(\upsilon=144km/h\)

Μετατρέπουμε πρώτα τις μονάδες μέτρησης της ταχύτητας στο SI για να προκύψει η κινητική ενέργεια σε Joule. Στη συνέχεα εφαρμόζουμε τον τύπο ορισμού της κινητικής ενέργειας:

α) \(\displaystyle \upsilon=72\frac{km}{h}=72\frac{1000m}{3600s}=20\frac{m}{s}\) \(K=\frac{1}{2}m\upsilon ^2=\frac{1}{2} 1000kg (20\frac{m}{s}) ^2=200.000J\) \(\boxed{K=200.000J}\)

β) \(\displaystyle \upsilon=144\frac{km}{h}=144\frac{1000m}{3600s}=40\frac{m}{s}\) \(K=\frac{1}{2}m\upsilon ^2=\frac{1}{2} 1000kg (40\frac{m}{s}) ^2=800.000J\) \(\boxed{K=800.000J}\)