Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 5

Δεδομένα
m=1000kg
Ζητούμενα
K=? αν

α) \upsilon=72km/h

β) \upsilon=144km/h

Μετατρέπουμε πρώτα τις μονάδες μέτρησης της ταχύτητας στο SI για να προκύψει η κινητική ενέργεια σε Joule. Στη συνέχεα εφαρμόζουμε τον τύπο ορισμού της κινητικής ενέργειας:

α) \displaystyle \upsilon=72\frac{km}{h}=72\frac{1000m}{3600s}=20\frac{m}{s}

K=\frac{1}{2}m\upsilon ^2=\frac{1}{2} 1000kg (20\frac{m}{s}) ^2=200.000J

\boxed{K=200.000J}

β) \displaystyle \upsilon=144\frac{km}{h}=144\frac{1000m}{3600s}=40\frac{m}{s}

K=\frac{1}{2}m\upsilon ^2=\frac{1}{2} 1000kg (40\frac{m}{s}) ^2=800.000J

\boxed{K=800.000J}

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]