Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4

Δεδομένα
m=2kg

h_1=2m

h_2=1,60m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
U=?

α) Ως προς το πάτωμα

β) Ως προς το κεφάλι του παιδιού

Η δυναμική ενέργεια μπορεί να βρεθεί από τον τύπο:

U=mgh

Αναλόγως με το σημείο αναφοράς βρίσκουμε και διαφορετική ενέργεια

α) Ως προς το πάτωμα:

U=mgh_1=2kg10m/s^2 2m=40J

\boxed{U=40J}

α) Ως προς το κεφάλι του παιδιού, βρίσκουμε πρώτα το ύψος από το ράφι μέχρι το κεφάλι του παιδιού

h_3=h_1-h_2=2m-1,6m=0,4m

Επομένως

U=mgh_3=2kg10m/s^2 0,4m=8J

\boxed{U=8J}

Σημείωση: Αφού όλες οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι στο SI, τα ζητούμενα φυσικά μεγέθη προκύπτουν και αυτά με τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.

[wbcr_php_snippet id="9473"]