Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 4

Δεδομένα
\(m=2kg\) \(h_1=2m\) \(h_2=1,60m\) \(g=10m/s^2\)
Ζητούμενα
\(U=?\)

α) Ως προς το πάτωμα

β) Ως προς το κεφάλι του παιδιού

Η δυναμική ενέργεια μπορεί να βρεθεί από τον τύπο:

\(U=mgh\)

Αναλόγως με το σημείο αναφοράς βρίσκουμε και διαφορετική ενέργεια

α) Ως προς το πάτωμα:

\(U=mgh_1=2kg10m/s^2 2m=40J\) \(\boxed{U=40J}\)

α) Ως προς το κεφάλι του παιδιού, βρίσκουμε πρώτα το ύψος από το ράφι μέχρι το κεφάλι του παιδιού

\(h_3=h_1-h_2=2m-1,6m=0,4m\)

Επομένως

\(U=mgh_3=2kg10m/s^2 0,4m=8J\) \(\boxed{U=8J}\)

Σημείωση: Αφού όλες οι μονάδες μέτρησης των δεδομένων είναι στο SI, τα ζητούμενα φυσικά μεγέθη προκύπτουν και αυτά με τις μονάδες μέτρησής τους στο SI.