Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15

Δεδομένα
\(F=100.000N\) \(h=15m\) \(t=30s\) \(g=10\frac{m}{s^2}\)
Ζητούμενα
\(P=?\) \(P’=?\) αν \(t’=20s\)

Για να υπολογίσουμε την ισχύ του κινητήρα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε πόσο έργο παράγει σε αυτό το χρονικό διάστημα:

\(W=F\Delta x=Fh=100.000N\cdot 15m=1.500.000J\) \(\boxed{W=1.500.000J}\)

Η ισχύς υπολογίζεται από το πηλίκο του έργου που παράγεται σε αυτό το χρόνο προς το χρόνο αυτό:

\(P=\displaystyle \frac{W}{t}=\frac{1.500.000J}{30s}=50.000W\)

Η ισχύς, λοιπόν, του ανελκυστήρα είναι \(\boxed{P=50.000W}\)

Εάν ο ανελκυστήρας παρήγαγε το ίδιο έργο σε λίγοτερο χρόνο t’=20s, θα είχε μεγαλύτερη ισχύ:

\(P’=\displaystyle \frac{W}{t’}=\frac{1.500.000J}{20s}=75.000W\)