Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 15

Δεδομένα
F=100.000N

h=15m

t=30s

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
P=?

P'=? αν t'=20s

Για να υπολογίσουμε την ισχύ του κινητήρα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε πόσο έργο παράγει σε αυτό το χρονικό διάστημα:

W=F\Delta x=Fh=100.000N\cdot 15m=1.500.000J

\boxed{W=1.500.000J}

Η ισχύς υπολογίζεται από το πηλίκο του έργου που παράγεται σε αυτό το χρόνο προς το χρόνο αυτό:

P=\displaystyle \frac{W}{t}=\frac{1.500.000J}{30s}=50.000W

Η ισχύς, λοιπόν, του ανελκυστήρα είναι \boxed{P=50.000W}

Εάν ο ανελκυστήρας παρήγαγε το ίδιο έργο σε λίγοτερο χρόνο t’=20s, θα είχε μεγαλύτερη ισχύ:

P'=\displaystyle \frac{W}{t'}=\frac{1.500.000J}{20s}=75.000W

 

[wbcr_php_snippet id="9473"]