Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14

Δεδομένα
\(m=60kg\) \(h=3m\) \(t=4s\) \(g=10\frac{m}{s^2}\)
Ζητούμενα
\(P=?\)

Για να υπολογίσουμε την ισχύ πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε πόση ενέργεια μετασχηματίστηκε σε αυτό το χρόνο, δηλαδή πόση βαρυτική δυναμική ενέργεια απέκτησε ο μαθητής:

\(E=U=mgh=60kg\cdot 10\frac{m}{s^2}\cdot 3m=1800J\) \(\boxed{E=1800J}\)

Η ισχύς υπολογίζεται από το πηλίκο της ενέργειας που μετασχηματίστηκε σε αυτό το χρόνο προς το χρόνο αυτό:

\(P=\displaystyle \frac{E}{t}=\frac{1800J}{4s}=450W\)

Η ισχύς, λοιπόν, του μαθητή είναι \(\boxed{P=450W}\)