Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 14

Δεδομένα
m=60kg

h=3m

t=4s

g=10\frac{m}{s^2}

Ζητούμενα
P=?

Για να υπολογίσουμε την ισχύ πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε πόση ενέργεια μετασχηματίστηκε σε αυτό το χρόνο, δηλαδή πόση βαρυτική δυναμική ενέργεια απέκτησε ο μαθητής:

E=U=mgh=60kg\cdot 10\frac{m}{s^2}\cdot 3m=1800J

\boxed{E=1800J}

Η ισχύς υπολογίζεται από το πηλίκο της ενέργειας που μετασχηματίστηκε σε αυτό το χρόνο προς το χρόνο αυτό:

P=\displaystyle \frac{E}{t}=\frac{1800J}{4s}=450W

Η ισχύς, λοιπόν, του μαθητή είναι \boxed{P=450W}

[wbcr_php_snippet id="9473"]