Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 11

Δεδομένα
\(m=20kg\) \(h=100m\) \(g=10m/s^2\)
Ζητούμενα
α) \(U_A=?\)

β) \(K_B=?\)

 

α) Η δυναμική ενέργεια για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο είναι

\(U_A=mgh=20kg\cdot 10 m/s^2 \cdot 100m=20.000J\)

Άρα η βαρυτική δυναμική του ενέργεια ως προς το ποτάμι είναι \(\boxed{U_A=20.000J}\).

β) Από τη διατήρηση μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο και την τελική θέση Β όταν φτάνει στο ποτάμι ισχύει:

\(E_{\mu,A}=E_{\mu,B}\) \(U_A+K_A=U_B+K_B\) \(U_A+0=0+K_B\) \(K_B=U_A=20.000J\)

Άρα η κινητική του ενέργεια όταν φτάνει στην επιφάνεια του ποταμιού είναι και αυτή \(\boxed{K_B=20.000J}\)