Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 5 – Άσκηση 10

Δεδομένα
m=70kg

h=45m

g=10m/s^2

Ζητούμενα
α) \upsilon=?

β) h'=?

α) Από τη διατήρηση μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α πάνω στο λόφο και την τελική θέση Β όταν φτάνει στην κοιλάδα ισχύει:

E_{\mu,A}=E_{\mu,B}

U_A+K_A=U_B+K_B

mgh+0=0+\frac{1}{2}m\upsilon^2

\upsilon^2=2gh

\displaystyle \upsilon=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\cdot 10\frac{m}{s^2}\cdot 45m}=\sqrt{900\frac{m^2}{s^2}}=30\frac{m}{s}

Άρα φτάνει με ταχύτητα \boxed{\upsilon=30\frac{m}{s}}.

β) Εφαρμόζοντας τη διατήρηση της μηχανικής ενέργειας για την αρχική θέση Α στον πρώτο λόφο και την τελική θέση Γ στον επόμενο λόφο, έχουμε:

E_{\mu,A}=E_{\mu,\Gamma}

U_A+K_A=U_\Gamma+K_\Gamma

mgh+0=mgh'+0

h'=h=45m

Επομένως θα φτάσει στο ίδιο ύψος \boxed{h'=45m}.

[wbcr_php_snippet id="9473"]