Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Ερώτηση 3

Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  1. Η μονάδα της ταχύτητας είναι:
  2. Ένας αριθμός αντιστοιχεί στο μέτρο της ταχύτητας και δίδεται σε Km/h. Κατά τη μετατροπή του σε Km/s προκύπτει αριθμός ο οποίος είναι:

  3. Η ταχύτητα 30 m/s είναι ίση με

  4. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η σχέση μεταξύ των μεγεθών ταχύτητα (υ), μετατόπιση (Δx) και χρονικό διάστημα (Δt) είναι:
  5. Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση το διάγραμμα θέσης (x) – χρόνου (t) είναι: 

Απαντήσεις

(ii): 1\frac{km}{h}=1\frac{km}{3600s} Άρα ο αριθμός που προκύπτει είναι πάντα 3600 φορές μικρότερος.
(iii):30m/s=30·3,6km/h=108km/h