Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 – Άσκηση 2

Δεδομένα
s=200m

\Delta t=20s

Ζητούμενα
α) \upsilon_\mu=? σε m/s και σε km/h

β) \Delta t'=? όταν  s'=5km

Υπολογίζουμε την ταχύτητα από τον τύπο της.

\displaystyle \upsilon_\mu=\frac{s}{\Delta t}=\frac{200m}{20s}=10\frac{m}{s}

Για να μετατρέψω σε km/h, μετατρέπω ξεχωριστά αριθμητή και παρανομαστή:

\displaystyle \upsilon_\mu=10\frac{m}{s}=\frac{\frac{1km}{1000}}{\frac{1h}{3600}}=10\frac{3600km}{1000h}=36\frac{km}{h}

Τελικά \boxed{\upsilon_\mu=10\frac{m}{s}=36\frac{km}{h}}

β)Μετατρέπω πρώτα το s’ στο SI

s'=5km=5\cdot 1000m=5000m

Λύνω τη σχέση  \upsilon_\mu=\frac{s'}{\Delta t'} ως προς το άγνωστο Δt’:

\displaystyle \Delta t'=\frac{s'}{\upsilon_\mu}=\frac{5000m}{10\frac{m}{s}}=500s

Επομένως διανύει 5km σε \boxed{\Delta t'=500s}

[wbcr_php_snippet id="9473"]