Φυσική Β Γυμνασίου Κεφάλαιο 1 – Άσκηση 4

Δεδομένα
\(m_1=24kg\) \(V_1=0,2m\cdot 0,2m \cdot 0,3m\) \(m_2=77,2kg\) \(V_1=0,1m\cdot 0,1m \cdot 0,4m\) \(m_3=14,4kg\) \(V_1=0,2m\cdot 0,4m \cdot 0,6m\)
Ζητούμενα
\(\rho_1=?\) \(\rho_2=?\) \(\rho_3=?\)

Για το κάθε αντικείμενο εφαρμόζουμε τον τύπο της πυκνότητας, υπολογίζοντας τον όγκο κάθε παραλληλεπίπεδου πολλαπλασιάζοντας τις πλευρές του.

\(\displaystyle \rho_1=\frac{m_1}{V_1}=\frac{24kg}{0,2m\cdot 0,2m \cdot 0,3m}=\frac{24kg}{0,012m^3}=2000\frac{kg}{m^3}\) \(\displaystyle \rho_2=\frac{m_2}{V_2}=\frac{77,2kg}{0,1m\cdot 0,1m \cdot 0,4m}=\frac{77,2kg}{0,004m^3}=19300\frac{kg}{m^3}\) \(\displaystyle \rho_3=\frac{m_3}{V_3}=\frac{14,4kg}{0,2m\cdot 0,4m \cdot 0,6m}=\frac{14,4kg}{0,048m^3}=3000\frac{kg}{m^3}\)