Φυσική Α Γυμνασίου – Υπολογισμός μέσης τιμής χρόνου

Φύλλο εργασίας 2

Πραγματοποιούμε το πείραμα στο Φύλλο εργασίας 2. Μετράμε το χρόνο δέκα ταλαντώσεων πέντε φορές και παίρνουμε τις  διπλανές τιμές. 8,4s 8,5s 8,7s 9s 9s. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του χρόνου δέκα ταλαντώσεων με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου.

Χρόνος (s)
1η μέτρηση 8.4
2η μέτρηση 8.5
4η μέτρηση 8.7
4η μέτρηση 9
5η μέτρηση 9

Λύση

Για να βρούμε τη μέση τιμή, δηλαδή το μέσο όρο των μετρήσεων, πρέπει πρώτα να τις προσθέσουμε και μετά να διαιρέσουμε το άθροισμα με τον αριθμό των μετρήσεων. Εδώ, λοιπόν:

Άθροισμα: 8,4+8,5+8,7+9+9=43.6 s

Μέση τιμή: 43,6/5=8,72s

Το αποτέλεσμα αυτό έχει ακρίβεια εκατοστού του δευτερολέπτου. Η άσκηση μας ζητάει με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου, άρα πρέπει να τη στρογγυλοποιήσουμε. Η μέση τιμή με ακρίβεια δεκάτου του δευτερολέπτου είναι 8,7s.

Χρόνος (s)
1η μέτρηση 8.4
2η μέτρηση 8.5
4η μέτρηση 8.7
4η μέτρηση 9
5η μέτρηση 9
Άθροισμα 43.6
Μέση τιμή 8.72