Σύνδεση αντιστατών

2.5. Σύνδεση αντιστατών

Ισοδύναμη αντίσταση συνδεσμολογίας
Ονομάζουμε σύστημα ή συνδεσμολογία αντιστατών ένα σύνολο αντιστατών που τους έχουμε συνδέσει με οποιοδήποτε τρόπο. (Εικόνα α)

Αν στα άκρα συνδεσμολογίας εφαρμόσουμε τάση Vολ και τη διαρρέει ρεύμα έντασης Iολ, τότε ισοδύναμη αντίσταση Rολ ονομάζουμε την αντίσταση η οποία, αν εφαρμόσουμε στην άκρη της τάση Vολ θα διαρρέεται κι αυτή από ρεύμα έντασης Iολ. (Εικόνα β)

\displaystyle R_{o\lambda}=\frac{V_{o\lambda}}{I_{o\lambda}}

isodinami

Συνδεση αντιστατών σε σειρά
  • Αντιστάτες που διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα λέμε ότι είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

 I_{o\lambda}=I_1=I_2

  • Για τους αντιστάτες σε σειρά, η τάση της συνδεσμολογίας είναι το άθροισμα των επιμέρους τάσεων.

 V_{o\lambda}=V_1+V_2

SeriesResistors
  • Η συνδεσμολογία δύο ή περισσότερων αντιστατών σε σειρά μπορεί να αντικατασταθεί με έναν ισοδύναμο αντιστάτη, που έχει αντίσταση

 R_{o\lambda}=R_1+R_2

seseira

Απόδειξη

Στη συνδεσμολογία σε σειρά ισχύει

και από το νόμο του Ohm αυτή η σχέση γίνεται

Επομένως

V_{o\lambda}=V_1+V_2

 I R_{o\lambda}=I R_1+I R_2

 R_{o\lambda}=R_1+R_2


Συνδεση αντιστατών παράλληλα

 

 

  • Αντιστάτες που στα άκρα τους εφαρμόζεται η ίδια τάση λέμε ότι είναι συνδεδεμένοι παράλληλα.

 V_{o\lambda}=V_1=V_2

  • Για τους αντιστάτες συνδεδεμένους παράλληλα, η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τη συνδεσμολογία είναι ίση με το άθροισμα των επιμέρους εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες:

 I_{o\lambda}=I_1+I_2

ParallelResistors
  • Η συνδεσμολογία δύο ή περισσότερων αντιστατών παράλληλα μπορεί να αντικατασταθεί με έναν ισοδύναμο αντιστάτη, που έχει αντίσταση που δίνεται από τη σχέση

 \displaystyle \frac{1}{R_{o\lambda}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}

ή  \displaystyle R_{o\lambda}=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}

 

parallila

Απόδειξη

Στην παράλληλη συνδεσμολογία ισχύει

και από το νόμο του Ohm αυτή η σχέση γίνεται

Επομένως

 I_{o\lambda}=I_1+I_2

\displaystyle \frac{V}{R_{o\lambda}}=\frac{V}{R_1}+\frac{V}{R_2}

 \displaystyle \frac{1}{R_{o\lambda}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}

ή  \displaystyle R_{o\lambda}=\frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}


Οικιακό κύκλωμα
Στο σπίτι μας οι λάμπες και γενικά οι συσκευές συνδέονται παράλληλα, ώστε αν καεί η μία να συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπόλοιπες. Στην Ελλάδα η κοινή τάση στα άκρα της παράλληλης αυτής σύνδεσης είναι τα 220V.

Καλές συνδέσεις!