Επαναληψη Φυσικης B Γυμνασιου 2017

Άλλη μία χρονιά έφτασε στο τέλος της και αρχίζει η εξεταστική περίοδος. Ακολουθεί, λοιπόν, η εξεταστέα ύλη για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2017, επαναληπτικές ερωτήσεις πάνω στην ύλη, αυτή, καθώς και ένα τυπολόγιο με όλα τα φυσικά μεγέθη της Β Γυμνασίου.

Εξεταστέα ΎληΕξεταστέα Ύλη από ΦυλλάδιαΕπαναληπτικές ερωτήσειςΑσκήσεις βιβλίουΤυπολόγιο

2ο Γυμνάσιο Βούλας
Σχολικό Έτος 2016-2017

Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή
1.3 Τα φυσικά μεγέθη και οι μονάδες τους
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις
2.1 Περιγραφή της κίνησης. Μόνο οι υποενότητες:
• Χρονικό διάστημα
• Τροχιά
2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Μόνο η εισαγωγή και οι υποενότητες:
• Μέση ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
• Στιγμιαία ταχύτητα στην καθημερινή γλώσσα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις
«Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δυο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».
3.1. Η έννοια της δύναμης.
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο.
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Μόνο οι υποενότητες:
• Σύνθεση δυνάμεων – Συνισταμένη
• Σύνθεση δυνάμεων με την ίδια διεύθυνση
• Σύνθεση δυνάμεων με διαφορετικές (κάθετες μόνον) διευθύνσεις.
3.4. Δύναμη και ισορροπία.
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:
«Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια
«Ενέργεια μια θεμελιώδης έννοια της Φυσικής».
5.1 Έργο και ενέργεια. Μόνο οι υποενότητες:
• 3η παράγραφος: «Σήμερα, με την έννοια του έργου»… «από εσένα στα βιβλία»
• Έργο δύναμης
• Από τι εξαρτάται το έργο μίας δύναμης
• Μονάδες έργου
• Περιπτώσεις έργου
5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.
5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της. Μόνο η εισαγωγή και η υποενότητα:
• Διατήρηση της μηχανικής ενέργειας
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Η διδάσκουσα

Κωστοπούλου Ειρήνη

Εξεταστέα Ύλη από Φυλλάδια Θεωρίας

Η ύλη μπορεί να καλυφθεί εναλλακτικά και από τα φυλλάδια θεωρίας. Οι σελίδες που αντιστοιχούν στη φετινή εξεταστέα ύλη είναι η ακόλουθες:

σελ.1(εκτός από Φυσικό μέγεθος, Μέτρηση, Μέτρηση όγκου υγρού, Μέτρηση όγκου στερεού),
σελ.2 (εκτός από γκρι),
σελ.3 (εκτός από γκρι),
σελ.4 (εκτός από Θέση, Μετατόπιση, Χρονική στιγμή),
σελ.5,
σελ.6,
σελ.7(εκτός από «Α. Με τυχαίες διευθύνσεις»),
σελ.8,
σελ.11,
σελ.12.

Επαναληπτικές ερωτήσεις Φυσικής Β Γυμνασίου 2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.3
1. Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται θεμελιώδη; (+παραδείγματα) σ. 14
2. Ποιες είναι οι μονάδες μέτρησης στο SI του μήκους, της μάζας, του χρόνου, του εμβαδού και του όγκου; σ. 14-16
3. Ποια φυσικά μεγέθη ονομάζονται παράγωγα; (+παραδείγματα) σ 16
4. α)Τι είναι η πυκνότητα; (ορισμός + τύπος)
5. β)Ποια η μονάδα μέτρησής της στο S.I.;
6. γ)Λύση του τύπου ως προς m, V (τριγωνάκι σ. 17)
7. δ)Από τι εξαρτάται η πυκνότητα; Εξαρτάται από τη μάζα; Από τον όγκο; Από το σχήμα; σ. 17
8. ε) Τι έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, ένα καρφί ή μία σιδηροδοκός;
9. Τι είναι το SI; σ 17
Ερωτήσεις: 4, 5i σ.18 Ασκήσεις 3, 4,5,6 σ. 19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΚΙΝΗΣΕΙΣ
2.1
10. Τι ονομάζουμε χρονικό διάστημα; Πώς συμβολίζεται και από ποιο τύπο υπολογίζεται; σ 27
11. Ποια η μονάδα μέτρησής του στο SI; σ 27
12. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού;
2.2
13. Τι εκφράζει η ταχύτητα; σ 29
14. Διαφορά μήκους διαδρομής και μετατόπισης. εικόνα 2.13 σ. 29
15. Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29
16. Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29
17. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
18. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα; σ. 30
Ερωτήσεις 1ii μισό, 3i,iii σ 38 39 Εφαρμογές 4 σ 39 Ασκήσεις 2, 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ
3.1
19. Τι είναι η αλληλεπίδραση; σ. 44
20. Τι προκαλεί μία δύναμη σε ένα σώμα; σ. 44
21. Ποια η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο SI; σ 46
22. Με ποια όργανα μετράμε τις δυνάμεις; σ 46
23. Τι λέει ο νόμος του Hook; σ 46
24. Η δύναμη είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; σ 46
25. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες δυνάμεων; (+παραδείγματα) σ. 45
3.2
26. Τι είναι το βάρος; σ 47
27. Ποια η κατεύθυνση του βάρους; σ 47 Ποια η μονάδα μέτρησής του;
28. Ποια η σχέση του Γήινου βάρους με το σεληνιακό βάρος; σ 48
29. Να σχεδιάζετε το βάρος με διάνυσμα στα σχήματα.
30. Τι είναι η τριβή; σ 48
31. Ποια η κατεύθυνση της τριβής σ48 ; Ποια η μονάδα μέτρησής της;
32. Να τη σχεδιάζετε στα σχήματα.
33. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που να επιθυμούμε ή που να αποφεύγουμε την τριβή.
34. Να σχεδιάζετε τις δυνάμεις στα σχήματα.
3.3
35. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων; σ 50
36. Πως υπολογίζω το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
37. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51
3.4
38. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
39. Να διατυπώσετε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα. σ 53
3.5
40. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
41. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54
3.6
42. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν; σ 55
43. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα;
44. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος); Ποιες οι διαφορές τους; σ 57
3.7
45. Να διατυπώσετε τον 3ο νόμο του Νεύτωνα. σ 57
Ερωτήσεις: 1, 4, 5 σ 59 60 Εφαρμογές 2,3, 10, 12, 16, 17. σ 60 61
Ασκήσεις: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1
46. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
47. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
48. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Newton;
49. Πότε το έργο είναι θετικό; Πότε αρνητικό; Πότε μηδέν; σ 91
5.2
50. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
51. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
52. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
53. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
54. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια; σ 96
55. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI; σ96
5.3
56. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
57. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98
Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1,2,7,8 σ 111 Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 σ 112 113.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

 

Ερωτήσεις και ασκήσεις από το βιβλίο

Οι σημαντικότερες ερωτήσεις και ασκήσεις του βιβλίου που αντιστοιχούν στην ύλη είναι οι ακόλουθες:

1ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 4, 5i σ.18 Ασκήσεις 3, 4,5,6 σ. 19

2ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις 1ii μισό, 3i,iii σ 38 39 Εφαρμογές 4 σ 39 Ασκήσεις 2,  5

3ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1, 4, 5  σ 59 60 Εφαρμογές 2,3, 10, 12, 16, 17. σ 60 61 Ασκήσεις: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15.

5ο κεφάλαιο: Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5 σ 109 110 Εφαρμογές 1,2,7,8 σ 111  Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 σ 112 113.

 

Το τυπολόγιο που συγκεντρώνει όλα τα φυσικά μεγέθη που είδαμε στη Β Γυμνασίου είναι το ακόλουθο:

Φυσικό μέγεθος

 

Όνομα

 

 

Σύμβολο

 

 

Τύπος ορισμού

 

 

Μονάδα μέτρησης στο SI

Μήκος Θεμελιώδες 1 m (μέτρο)
Μάζα m Θεμελιώδες 1 kg (κιλό)
Χρόνος t Θεμελιώδες 1 s (δευτερόλεπτο)
Εμβαδόν A A= ℓ12 1 m2 (Τετραγωνικό μέτρο)
Όγκος V V= ℓ123 1 m3 (Κυβικό μέτρο)
Πυκνότητα d d = m/V 1 kg/m3(κιλό ανά κυβ. μέτρο)
Θέση (Μήκος) x 1 m
Μετατόπιση (Μήκος) Δx Δx= x2 – x1 1 m
Μήκος διαδρομής (Μήκος) s 1 m
Χρονική στιγμή (Χρόνος) t 1 s
Χρονικό διάστημα (Χρόνος) Δt Δt = t2 – t1 1 s
Μέση ταχύτητα -καθ. γλώσσα υμ υμ = s/Δt 1 m/s
Στιγμιαία ταχύτητα -καθ.γλώσσα υ 1 m/s
Δύναμη F 1 N (Newton)
Επιτάχυνση της βαρύτητας g 1 m/s2
Βάρος (Δύναμη) B B = m g 1 N
Τριβή (Δύναμη) T 1 N
Πίεση p p = Fκ/A 1 Pa (Pascal)
Υδροστατική πίεση (πίεση) p p = dυγρού g h 1 Pa
Άνωση (Δύναμη) A A = dρευστού g V 1 N
Ενέργεια Ε 1J (Joule)
Έργο W W=F Δx 1J
(Βαρυτική) Δυναμική ενέργεια U U=mgh 1J
Κινητική ενέργεια Κ Κ=½mυ2 1J
Μηχανική ενέργεια Εμηχ Εμηχ=K+U 1J

Σημείωση: Από αυτό το τυπολόγιο, για φέτος, εκτός εξεταστέας ύλης είναι η θέση, η μετατόπιση, η χρονική στιγμή, η πίεση, η υδροστατική πίεση και η άνωση.