εικόνα καλοκαιριού

Επανάληψη Φυσικής Β’ Γυμνασίου 2015

Έφτασε ο καιρός για τις εξετάσεις… Λίγα γραπτά μας χωρίζουνα πό τη θάλασσα, ας δουλέψουμε λίγο για να κάνουμε πιο σοφοί τις βουτιές μας 🙂

Τα θέματα της φυσικής είναι 9, από τα οποία διαλέγετε τα 6.  Εδώ μπορείτε να βρείτε την εξεταστέα ύλη καθώς και ένα συγκεντρωτικό τυπολόγιο και επαναληπτικές ερωτήσεις θεωρίας. Οι ερωτήσεις βοηθούν να συστηματοποιήσουμε το διάβασμά μας αλλά δε μπαίνουν αυτούσιες στις εξετάσεις. Στα θέματα μπαίνουν και ερωτήσεις κρίσεως, εξάλλου.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου φαίνονται οι επιλεγμένες ερωτήσεις εφαρμογές και ασκήσεις του βιβλίου που θα πρέπει να μελετήσετε.

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!

Εξεταστέα ΎληΕπαναληπτικές ΕρωτήσειςΤυπολόγιο
Εξεταστέα Ύλη Φυσικής Β΄ Τάξης Γυμνασίου

Κεφάλαιο 2. Κινήσεις
2.2 Η έννοια της ταχύτητας. Εκτός από: «Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο 3. Δυνάμεις
«Κίνηση και αλληλεπίδραση: Δυο γενικά χαρακτηριστικά της ύλης».
3.1. Η έννοια της δύναμης.
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο.
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. Εκτός από:
• Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια,
• Ανάλυση δύναμης.
3.4. Δύναμη και ισορροπία.
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου. Εκτός από:
«Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54-55)
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας.
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση. Εκτός από: «Εφαρμογές».
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 4. Πίεση
4.1. Πίεση.
4.2. Υδροστατική πίεση.
4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.

Κεφάλαιο 5. Ενέργεια
«Ενέργεια μια θεμελιώδης έννοια της Φυσικής».
5.1 Έργο και ενέργεια. Εκτός από:
• τη δεύτερη παράγραφο (ιστορία της έννοιας του έργου).
• «Περιπτώσεις έργου»
• «Β. Δύναμη πλάγια σε σχέση με την μετατόπιση»
5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας.
5.3. Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΙΝΗΣΕΙΣ
2.2
1. Τι μας δείχνει η ταχύτητα; σ 29
2. α) Πώς ορίζουμε τη μέση ταχύτητα (στην καθημερινή γλώσσα); (ορισμός + τύπος) σ 29
β)Ποια η μονάδα μέτρησής της στο SI; σ 29
3. Μετατροπή m/s σε km/h και αντίστροφα.
4. Τι ονομάζεται στιγμιαία ταχύτητα; σ. 30
Ερωτήσεις 1ii, 3i,ii,iii σ 38 39 Εφαρμογές 3,4 σ 39 Ασκήσεις 1, 2, 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – ΔΥΝΑΜΕΙΣ
3.1
1. α) Τι είναι η δύναμη; σ. 44
β) Ποια η μονάδα μέτρησης της δύναμης στο SI; σ 46
γ) Με ποια όργανα μετράμε τις δυνάμεις; σ 46
δ) Είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος; σ 46
2. Πότε λέμε ότι δύο σώματα αλληλεπιδρούν; σ. 44
3. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες που στις οποίες κατατάσσουμε τις δυνάμεις; (+παραδείγματα) σ. 45
4. Τι λέει ο νόμος του Hook; σ 46
5. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για να προσδιοριστεί πλήρως ένα διανυσματικό μέγεθος όπως η δύναμη; σ 46
3.2
6. α) Τι είναι το βάρος; σ 47 Είναι μονόμετρο ή διανυσματικό;
β) Ποια η κατεύθυνσή του; Ποια η μονάδα μέτρησής του; σ 47
γ) Ποια η σχέση του Γήινου βάρους με το σεληνιακό βάρος; σ 48
7. Να σχεδιάζετε το βάρος με διάνυσμα στα σχήματα.
8. α) Τι είναι η τριβή; σ 48 Είναι μονόμετρο ή διανυσματικό μέγεθος;
β) Ποια η κατεύθυνσή της; Ποια η μονάδα μέτρησής της;
9. Να τη σχεδιάζετε στα σχήματα.
10. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή που να επιθυμούμε ή που να αποφεύγουμε την τριβή (φωτοτυπία)
11. Να σχεδιάζετε τις δυνάμεις στα σχήματα.
3.3
12. Τι ονομάζουμε συνισταμένη δύναμη δύο η περισσότερων δυνάμεων; σ 50
13. Πως υπολογίζω το μέτρο της συνισταμένης δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων; σ 50 51
14. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη στην περίπτωση δύο α) ομόρροπων β) αντίρροπων γ) κάθετων δυνάμεων. σ 50 51
15. Να σχεδιάζετε τη συνισταμένη μεταξύ δύο τυχαίων δυνάμεων με τον κανόνα του παραλληλογράμμου.
3.4
16. Τι είναι η αδράνεια; σ 53
17. 1ος νόμος του Νεύτωνα. σ 53
3.5
18. Τι ονομάζουμε ισορροπία υλικού σημείου; σ 54
19. Ποια είναι η συνθήκη ισορροπίας υλικού σημείου; σ 54
3.6
20. Τι συμβαίνει στην ταχύτητα όταν η ολική δύναμη δεν είναι μηδέν (2ος νόμος του Νεύτωνα); σ 55
21. Πώς σχετίζεται η μεταβολή της ταχύτητας με τη μάζα; σ 56
22. Ποια η σχέση μάζας και βάρους (τύπος); σ 57
3.7
23. 3ος νόμος του Νεύτωνα. σ 57
Ερωτήσεις: 1, 4, 5 σ 59 60 Εφαρμογές 2,3, 10, 16, 17. σ 60 61
Ασκήσεις: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – ΠΙΕΣΗ
4.1
1. Τι ονομάζουμε πίεση; (ορισμός, τύπος) σ 65 66
2. Ποια η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI; (όνομα, σχέση με Ν) σ 66
3. Παραδείγματα σχέσης πίεσης επιφάνειας από την καθημερινή ζωή. (εικόνες κλπ)
4. Ποια σώματα ονομάζουμε ρευστά; Ποιες πιέσεις ρευστών γνωρίζετε; σ 68
4.2
5. Σε τι οφείλονται οι πιέσεις ρευστών; σ 68 ή 72
6. Με τι όργανο μετράται η υδροστατική πίεση; σ 68
7. Να διατυπώσετε το νόμο της υδροστατικής πίεσης. σ 70
8. Ποια είναι η αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων; σ 71
4.5
9. Τι είναι η άνωση; σ 77 Ποια η κατεύθυνσή της;
10. Πού οφείλεται η άνωση; σ 78
11. Να διατυπώσετε την αρχή του Αρχιμίδη. (Διατύπωση + τύπος) σ 79
12. Από ποια μεγέθη εξαρτάται η άνωση και από ποια δεν εξαρτάται; σ 78 79
Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . σ 82 83 Εφαρμογές 1, 3, 8 σ 83 – 85 Ασκήσεις: 2,3σ 85

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1
1. Τι εκφράζει το έργο; σ 89
2. Πώς ορίζεται το έργο σταθερής δύναμης σε σώμα που μετακινείται κατά τη διεύθυνσή της; σ 90
3. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης του έργου στο SI σ 90 Πώς συνδέεται με το Joule;
4. Πώς υπολογίζεται το έργο δύναμης με κατεύθυνση α) ίδια με τη μετατόπιση β) αντίθετη με τη μετατόπιση και γ) κάθετη με τη μετατόπιση; σ 91
5.2
5. Πότε έχει βαρυτική δυναμική ενέργεια ένα σώμα; σ 93
6. Με τι ισούται η βαρυτική δυναμική ενέργεια; σ 93
7. Αναφέρατε άλλες περιπτώσεις δυναμικής ενέργειας. σ 94
8. Πότε ένα σώμα έχει κινητική ενέργεια; σ 95
9. Με τι ισούται η κινητική ενέργεια; σ 96
10. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της ενέργειας στο SI;
5.3
11. Τι ονομάζουμε μηχανική ενέργεια; σ 98
12. Να διατυπώσετε το θεώρημα διατήρησης της μηχανικής ενέργειας. σ 98
Ερωτήσεις: 1, 2, 3, 5. σ 109 110 Εφαρμογές 1, 2, 3 σ 111 Ασκήσεις: 1, 2,3,4, 5 σ 85-86

Φυσικό μέγεθος Όνομα  Σύμβολο  Τύπος ορισμού  Μονάδα μέτρησης στο SIΠολλαπλάσια – υποδιαιρέσεις της μονάδας μέτρησης Μονόμετρο/Διανυσματικό
ΜήκοςΘεμελιώδες1 m (μέτρο)1km, 1 dm, 1 cm …Μονόμετρο
ΜάζαmΘεμελιώδες1 kg (κιλό)1 g, 1 tn …Μονόμετρο
ΧρόνοςtΘεμελιώδες1 s (δευτερόλεπτο)1 h, 1 min …Μονόμετρο
ΘερμοκρασίαΤΘεμελιώδες1 K (Kelvin) Μονόμετρο
Ένταση ακτινοβολίαςIΘεμελιώδες1 cd (candela)Μονόμετρο
Ένταση ηλ. ρεύματοςIΘεμελιώδες1 A (Ampere)Μονόμετρο
Ποσότητα ύληςnΘεμελιώδες1 mol (Mole)Μονόμετρο
ΕμβαδόνAA= ℓ ℓ1 m2 (Τετραγωνικό μέτρο)1km2, 1 dm2, 1 cm2Μονόμετρο
ΌγκοςVV= ℓ ℓ ℓ1 m3 (Κυβικό μέτρο)1km3, 1 dm3, 1 cm3Μονόμετρο
Πυκνότηταρρ = m/V1 kg/m31 g/cm3Μονόμετρο
Θέση (Μήκος)x1 mβλ. μήκοςΔιανυσματικό
Μετατόπιση (Μήκος)ΔxΔx= x2 – x11 mβλ. μήκοςΔιανυσματικό
Μήκος διαδρομής (Μήκος)s1 mβλ. μήκοςΜονόμετρο
Χρονική στιγμή (Χρόνος)t1 sβλ. χρόνοςΜονόμετρο
Χρονικό διάστημα (Χρόνος)ΔtΔt = t2 – t11 sβλ. χρόνοςΜονόμετρο
Μέση ταχύτητα -καθ. γλώσσαυμυμ = s/Δt1 m/s1 km/h, 1 m/min …Μονόμετρο
Στιγμιαία ταχύτητα -καθ.γλώσσαυ1 m/sβλ. ταχύτηταΜονόμετρο
Μέση ταχύτητα -φυσικήυμυμ = Δx/Δt1 m/sβλ. ταχύτηταΔιανυσματικό
Στιγμιαία ταχύτητα –φυσικήυ1 m/sβλ. ταχύτηταΔιανυσματικό
ΔύναμηF1 N (Newton)1 mΝ …Διανυσματικό
Επιτάχυνση της βαρύτηταςg1 m/s2Διανυσματικό
Βάρος (Δύναμη)BB = m g1 Nβλ. δύναμηΔιανυσματικό
Τριβή (Δύναμη)T1 Nβλ. δύναμηΔιανυσματικό
Πίεσηpp = Fκ/A1 Pa (Pascal)1 kPa …Mονόμετρο
Υδροστατική πίεση (πίεση)pp = ρυγρού g h1 Paβλ. πίεσηMονόμετρο
Άνωση (Δύναμη)AA = ρρευστού g V1 Nβλ. δύναμηΔιανυσματικό
ΕνέργειαΕ1J (Joule)1kJ …Μονόμετρο
ΈργοWW=F Δx1Jβλ. ενέργειαΜονόμετρο
(Βαρυτική) Δυναμική ενέργειαUU=mgh1Jβλ. ενέργειαΜονόμετρο
Κινητική ενέργειαΚΚ=½mυ21Jβλ. ενέργειαΜονόμετρο
Μηχανική ενέργειαΕμηχΕμηχ=K+U1Jβλ. ενέργειαΜονόμετρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *