μπουκάλι που επιπλέει

4.5 Άνωση

Άνωση είναι η δύναμη που ασκεί ένα υγρό (ή αέριο) σε κάθε σώμα που βυθίζεται σε αυτό.

Η άνωση είναι κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω.Oφείλεται στη διαφορά πίεσης ανάμεσα στην κάτω και την πάνω επιφάνεια του αντικειμένου που βυθίζεται.

Η άνωση που ασκείται σε ένα σώμα ισούται με το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται από το σώμα. Προκύπτει ότι

A=\rho g V

Επομένως η άνωση είναι ανάλογη με

  1. την πυκνότητα του υγρού ρ
  2. την επιτάχυνση της βαρύτητας g
  3. και το μέρος του όγκου του σώματος V που είναι βυθισμένο στο υγρό.

Δεν εξαρτάται από το σχήμα και το βάρος του σώματος.

Στη διπλανή προσομοίωση παρατηρήστε πώς μεταβάλλεται η άνωση όταν το βυθίσουμε αφού μεταβάλλουμε
α) την πυκνότητα του υγρού
β) την πυκνότητα του σώματος
γ) το βάθος (μεταβάλλοντας τη σταθερά ελατηρίου k)

Προσέχτε επίσης ότι το αν βυθίζεται ή ανυψώνεται σχετίζεται με το αν είναι μεγαλύτερο το βάρος ή η άνωση.


Παράρτημα:
Παρακολουθήστε εδώ γιατί ένα πλοίο δε βυθίζεται.