μπαλόνι πιέζεται σε πολλά καρφιά

4.1 Η έννοια της πίεσης

Στις παρακάτω περιπτώσεις, αν ασκείται η ίδια δύναμη, πότε ασκείται μεγαλύτερη πίεση;

 

example1                                 example2

 

Πίεση ονομάζουμε το πηλίκο της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

pressureforcearea               

\displaystyle p=\frac{F}{A}

Η μονάδα μέτρησης της πίεσης στο SI είναι το 1 Πασκάλ που ισούται με

1Pa=1\frac{N}{m^2}

Στην παρακάτω εικόνα δοκιμάστε το πώς εξαρτάται η πίεση από την κάθετη δύναμη και το εμβαδό.
Στη συνέχεια αντιστοιχίστε σωστά τις παρακάτω προτάσεις.
Τέλος απαντήστε το παρακάτω quiz.

Ρευστά είναι τα υγρά και τα αέρια και ασκούν πίεση στις επιφάνειες που βρίσκονται σε αυτά.

Υδροστατική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ένα υγρό που ισορροπεί.
Aτμοσφαιρική πίεση είναι η πίεση που ασκεί ο ατμοσφαιρικός αέρας.